مطالب توسط admin

اقتصاد در کمپرسور

اقتصاد در کمپرسور 4-1 اقتصاد  (Economy) 4-1-1 هزينه هاي توليد هواي فشرده (Costs for compressed production) 4-1-1-1 بررسي كلي (General) 4-1-1-2 تخصيص هزينه ها (Apportioning costs) 4-2 فرصت هايي براي صرفه جويي (Opportunities for saving) 4-2-1 توان مورد نياز (Power requirement) 4-2-2 فشار كاري (Working pressure) 4-2-3 مصرف هوا (Air consumption) 4-2-4 روش كنترل (Regulation […]