كاربرد كارخانه استيلن Acetylene Plant Application

استيلن گازي مصنوعي است كه از واكنش كاربيد كلسيم با آب توليد مي‌شود. استيلن گازي بي‌رنگ است، بويي شبيه به بوي سير دارد و شديداً ناپايدار است. وقتي كه با اكسيژن تركيب مي‌شود شعله خيلي داغي توليد مي‌كند.

بطوركل هر صنعتي كه از استيلن استفاده مي‌كند به كارخانه‌هاي استيلن نيز نياز خواهد داشت. در زير فهرستي از مصارف اين گاز در صنايع گوناگون ذكر شده است:

شيشه، سيمان و آهك در كاربرد كارخانه استيلن

استيلن گاز قابل احتراقي است كه در روغنكاري اتوماتيك براي قالبگيري توليد بطري شيشه‌اي استفاده مي‌شود.

آزمايشگاهها و تجزيه 

استيلن به عنوان يك گاز سوختي در طيف- نورسنجي جذب اتمي (AAS) به كار مي‌رود.

جوشكاري، برش‌كاري و روكش‌كاري در كاربرد كارخانه استيلن

استيلن مؤثرترين و چند كاربرده‌ترين نوع گاز سوختي است. C2H2 امكان كاربردهاي دستي مثل جوشكاري، جوشكاري برنجي، برش‌كاري، صافكاري (تاب‌گيري) يا هر گونه فرايند حرارتي موضعي را فراهم مي‌آورد. اين گاز بطور گسترده در جوشكاري اكسا استيلن (Oxacetylene) كاربرد دارد.

معدن در كاربرد كارخانه استيلن

استيلن در گذشته در لامپ‌هاي معدن كاربيد استفاده مي‌شود ولي شعله‌هاي آن در مواقعي كه گاز متان در محل وجود داشت ايجاد خطر مي‌كرد. لامپ‌هاي باتري خور جايگزين اين لامپ‌ها شدند.

تركيب شيميايي در كاربرد كارخانه استيلن

توانايي تركيبي استيلن باعث شده است كه اين گاز كاربردهاي گوناگوني در صنايع شيمي داشته باشد، به عنوان مثال براي توليد تركيبات عطري، ويتامين‌ها، افزودني‌هاي پوليمر، حلال‌ها براي صنعت‌هاي ساختمان‌سازي، تركيبات فعال در سطح.

كاربرد كارخانه متان Methane Plant Application

متان تركيبي طبيعي است كه از تجزيه و پوسيدگي اجساد گياهان و حيوانات توليد مي‌شود. متان به عنوان عنصر اصلي سازندة گاز طبيعي است، سوخت فسيلي غيرقابل تجديد كه از  بقاياي گياهان و حيوانات ذره‌بيني كه 200-400 ميليون سال پيش در بستر درياها مرده‌اند تشكيل شده است.

بطوركل هر صنعتي كه از متان استفاده مي‌كند بطور بالقوه به كارخانه‌هاي متان نياز خواهد داشت. در زير فهرستي از استفاده‌هاي اين گاز در صنايع گوناگون ذكر شده است.

آزمايشگاهها در كاربرد كارخانه استيلن

متان در تركيب با هيدروكربن‌ها در اندازه‌گيري‌هاي كالريمتري (حرارت‌سنجي) براي سنجش PCI هيدروكربن‌ها با زغال‌سنگ به عنوان نقطة مبدأ استفاده مي‌شود.

متان به عنوان يك گاز درجه‌بندي در صنعت پتروشيمي استفاده مي‌شود. كنترل كنندة تشعشعات محيطي، كنترل‌هاي بهداشت صنعتي و تحليل‌گرهاي مقادير ناچيز ناخالصي.

استفادة ارگانيك 

متان به عنوان يك مادة آغازگر براي تركيبات ارگانيك (آلي) ديگر محسوب مي‌شود از جمله كلريد متيلن، دي‌كلريد متيلن، كلروفورم و غيره.

متان براي توليد گاز دي‌اكسيد كربن و دودة كربن استفاده مي‌شود. دورة كربن در صنعت لاستيك استفاده مي‌شود.

 استفاده صنعتي در كاربرد كارخانه استيلن

مكان براي تأمين انرژي ژنراتورهاي الكتريكي استفاده مي‌شود.

متان به عنوان مادة جاذب گاز (گاززدا) در اتاقك‌هاي يونيزاسيون و به عنوان مبدأ مدرج‌سازي (Colibnation referena)  براي كاربردهاي كالريميزي، محيطي، پتروشيمي و بهداشت صنعتي استفاده مي‌شود.