ترجمه کلمات – 02

ترجمه

Page

No.

Activity page

B

تجارت درخواست هاي نگه داري كودك

1622

523111

Baby Care Requisites Trading 

توليدات غذاي كودك

534

154910

Baby Food Manufacturers

تجارت غذاي كودك

772

512202

Baby Food Trading 

تجارت لباس كودك

889

513109

Baby Wear Trading  

پيچيدن اسباب سفر

1696

630315

Baggage Wrapping

تجارت جعبه هاي كيف

Bags & Cardboard Boxes Trading

تجارت كانتينري وكيف هاي پلاستيكي نان ها

1399

514935

See: Plastic Bags & Containers Trading

نان ها                                                                                                                                                             Bakeries

تجارت خودبه خودي پاره وقت و تركيبي مخازن و تجهيزات نانوايي

776

512215

See: Bread & Bakery Products Trading

نانوايي ها و تجارت تجهيزات آسياب كردن

1442

515026

Bakeries & Flour Mills Equipment Trading

نان ها

1873

930902

Bakers

مواد و تجهيزات نانوايي

 

 

Bakery Equipments & Supplies

بازرگانب آشپزخانه هاي صنعتي و فرههم كردن تجهيزات بازرگاني

1445

515031

See : Industrial Kitchen & Catering Equipment Trading

ياتاقان هاي ساچمه اي

Ball Bearing

لوازم يدكي خودكار و تجارت تركيب دهنده ها

710

503001

See : Auto Spare Part & Components Trading

عملكرد بالن ها

1872

924909

Balloons Operation

محصولات ني شكر و خيزران

541

202902

Bamboo & Cane Products  Manufacturers

اداره هاي وابسته به بانك

1736

659904

Banking Liaison Offices

سرويسهاي تربيتي بانك

1861

809027

Banking Trading Service

بانك ها – بازرگاني

Bank- Commercial

بانك هاي  بازرگاني

1720

651901

See : Commercial Bank

محصولات سيم خار دار

576

289909

Barbed Wire  Manufacturers

راه حل باركد و بر چسب

576

289909

Barcode & Label Solution

لوازم تحريرواسباب نقاشي و نوشتن

962

513307

See: Stationary, Drawing 7 Writing Instrument Trading

سرويسهاي باركد

1816

741107

Barcode  Service

كاراكترهاي دوبه و يدك كش

1655

611006

Barges & Tugs Charterers

تجارت شيميايي مود پايه

1387

514923

Basic Industrial Chemical Trading

تجارت محصولات پايه فلزي و بيرون Ferrous

1308

514203

Basic Non Ferrous Metal Product  Trading

تجارت محصولات پايه استيل

1302

514202

Basic Steel Product  Trading

توليدات باطري هاي تقطير شده آب

551

242906

Batteries Distilled Water Manufacturers

توليدات باطريها

583

315004

Batteries Manufacturers

تجارت  باطريها

1293

513612

Batteries Trading

توليدات مناسب و دندانه دار

579

291301

Bearing & Gear  Manufacturers

تجارت تجهيزات سالن هاي زيبايي و مو

1434

515019

Beauty & Hair Salon Equipment Trading

مراقبت هاي شخصي و زيبايي

Beauty & Personal Care

توليدات مورد احتياج

591

369904

Requisites Manufacturers

تجارت ملزومات زيبايي و مراقبت هاي شخصي

1621

523110

Beauty & Personal Care Requisites Trading

مراكز سالن تعليم زيبايي

1861

809024

Beauty Salon Trading Center

تخت خواب و توليدات كتان خانگي

535

172102

Bed Sheets & Household Linen Manufacturers

توليدات خوابيدني و تشك ها

Bedding & Mattress Manufacture

توليدات تشك هاي اسفنجي

590

361006

See: Sponge Mattress Manufacturers

تعميرات دوچرخه

1634

526026

Bicycle Repairers

تجارت دوچرخه و وسايل جانبي آن

1506

515066

Bicycles & Spare Part Trading

اتاق هاي استخر و بيليارد

1870

924901

Billiard & Pool Rooms

تجارت پرندگان

761

512119

Birds  Trading

توليدات بيسكوييت

532

154103

Biscuit Manufacturers

كارهاي آهنگري و جوشكاري

600

380201

Blacksmith & Welding Works

تجارت نوارهاي خالي و سفيد

957

513301

Blank Cassette Trading

تجارت پتو ، دستمال كاغذذي وكتان

818

513102

Blankets , Towels & Linens Trading

مخازن شن تند بادپ

Blasting Grit Suppliers

ساختار تجارت ماشيني و تجهيزات

1420

515015

See : Construction Equipment & Machinery Trading

توليدات پرده ها و درپوشها

591

361008

Blind  Manufacturers

ساختن كشتي هاي كوچك وتعميرات آن

585

351202

BoatBuilding& Repairing

فروشنده قايق

Boat Dealers

ببينيد: ساختن قايق و تعميرات آن

585

351202

See: BoatBuilding& Repairing

باشگاه هاي بدنسازي

1870

924108

Body Building Clubs

توليدات ديگ بخار

574

281204

Boiler Manufacturers

توليدات پيچ هاو مهره ها و پيچ ها ميخ ها

575

289902

Bolts, Nuts, Screw& Nails Manufacturers

تجارت پيچ هاو مهره ها و پيچ ها ميخ ها

1312

514206

Bolts, Nuts, Screw& Nails Trading

تخته هاي كتاب

547

222201

Book Binding

چاپ كتاب ها

547

222103

Book Printing

موسسه هاي صحافي كتاب

601

380907

Books Bindery

تجارت كتابها روزنامه ها و منتشرات

961

513306

Books, Newspaper & Publication Trading

بطري هاي آب و توضيع

Bottling & Distributing Water

تجارت آبهاي معدني

778

512223

See: Mineral Water Trading

كلوپ هاي بولينگ

1870

924103

Bowling Club

تجارت محصولات نان و نانوايي

776

512215

Bread & Bakery Products Trading

توليدات نان

532

154101

Bread Manufacturers

تجارت تجهيزات ساخت آجر و خشت

1441

515024

Brick Making  Equipment Trading

توليدات آجر و خشت

557

269502

Brick Manufacturers

تجارت آجر و خشت

1352

514302

Brick Trading

ساختارهاي پل و ابند

621

452013

Bridges & Dams Contracting

منابع تجهيزات راديويي

Broadcasting Equipment Suppliers

تجارت تجهيزات و فرعيات ضبط صوتي و تصويري

997

513405

See : Audio-Visual, Recording Equipment& Accessories Trading

فروشندگي واحد هاي اداري مسكوني به موقع بر مبناي شركت

1795

701009

Brokers Of Renting Residential Units On Timesharing Bases

توليدات كالاهاي جهرو كنندگي و پاك كننده گي

591

369905

Brooms & Cleaning Equipment Trading

تجارت مواد ساختار و سازندگي

1333

514300

Building & Construction  Materials Trading

ساختمان هاي شيميايي

Building Chemical

ساختار توليدات شيميايي

551

242903

See : Construction  Chemical Manufacturers

تجارت ساختارهاي شيميايي

1390

514924

Construction  Chemical Trading

تجارت تجهيزات تميز كننده ساختمان

1446

515033

Building Cleaning Equipment Trading

سرويسهاي تميز كننده ساختمان

1842

749301

Building Cleaning Services

ساختارهاي ساختمان

617

452005

Building Contracting  (Ground)

سازنده هاي ساختمان

Building Contractors

زمين، اشكوب كوتاه بين طبقه همكف و بالايي ، سازنده هاي ساختماني 1 طبقه

612

452004

(Ground, Mezzanine & 1 Floors)

سازنده هاي ساختمان

Building Contractors

زمين، اشكوب كوتاه بين طبقه همكف و بالايي ، سازنده هاي ساختماني 1 طبقه

628

452023

(Ground, Mezzanine & 12 Floors)

سازنده هاي ساختمان

Building Contractors

زمين، اشكوب كوتاه بين طبقه همكف و بالايي ، سازنده هاي ساختماني 4 طبقه

611

452003

(Ground, Mezzanine & 12 Floors)

سازنده هاي ساختمان

Building Contractors

زمين، اشكوب كوتاه بين طبقه همكف و بالايي ، سازنده هاي ساختماني 7 طبقه

611

452002

(Ground, Mezzanine & 7 Floors)

زمين، اشكوب كوتاه بين طبقه همكف و بالايي ، سازنده هاي ساختماني چندين طبقه

605

452001

Building Contractors (Multi Floors)

سرويسهاي محافظت ساختماني

Building Guard Services

سرويسهاي مراقبت و محافظت هز دارايي

1841

746201

See : Property Guard & Surveillance Services

تجارت ابزار و سخت افزارساختماني

1318

514208

Building Hardware&  Tools Trading 

محافظت ساختماني

676

454007

Building Maintenance

سازنده طرح و مدل ساختماني

1826

742139

Building Maquette & Model Marking

سرويسهاي تكنيكي

1826

742139

Technical Services

تجارت ملزومات طرح ها و مدلهاي ساختماني

1376

514332

Building Maquettes & Models Requisites Trading

سازنده طرح و مدلهاي ساختماني

 

 

Building Materials Trading

تجارت مواد ساختاري و ساختماني

1333

514300

See : Building & Constriction Materials Trading

توليدات محصولات ساختماني فلزي

574

281113

Building Metal Products Manufacturers

تجارت محصولات ساختماني فلزي

1353

514305

Building Metal Products Trading

تجارت محصولات ساختماني پلاستيك

555

252014

Building Plastic Products Manufacturers

تجارت مواد ، سرويسهاي ساختماني

Building Service Material Trading

تجارت مواد ساختماني و ساختاري

1333

514300

See : Building& Constriction Material Trading

توليد محصولات استيل ضد زنگ ساختماني

574

281113

Building Stainless Steel Products Manufacturers

سيستم راه اتوبوس

Bus Way System

تجارت مختصر لوازم برقي مناسب

1036

513409

See : Light Fittings & Fixtures Trading

تجارت اتوبوس ها و كاميونها

704

501002

Buses & Trucks Trading

اتوبوس هاي اجاره اي

1799

711106

Buses Rental

تجارت مجتمع هاي هوايي

1866

911104

Business Aviation  Association

تجارت صادر كردن كوپن ، فروختن و جابه جا كردن

739

511001

Business Coupons Issuing , Selling & Substituting

بازارهاي تجاري

1866

911003

Businessmen Forums

سرويسهاي تجارت كاران

1855

749917

Businessmen Services

توليدات كره و روغن

532

152002

Butter Manufacturers

تجارت كره و روغن

Butter Trading

تجارت محصولات لبني

772

512204

See : Dairy Products Trading