711-3- تعیین g برای مدارهای پریز

711-3- تعیین g برای مدارهای پریز

    برآورد توان پریزها در ساختمانهای مسکونی و اپارتمانها همیشه مورد سوال بوده است. بعضیها اعتقاد دارند توان هر پریز باید عددی بین 100 تا 200 وات انتخاب شود. در مبحث 13 از مقررات ملی ساختمانی ایران “طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها”، گفته شده است که مصرف هر مدار مربوط به پریزها باید به اندازه مقدار اسمی وسیله حفاظتی آن باشد(برای مثال اگر یک مدار پریز یا کلید خودکار مینیاتوری 16 آمپر حفاظت شود، در خواست آن مدار 16 آمپر خواهد بود).اما اینک IEC توصیه می کند که برای پریزهای عمومی به تناسب تعداد آنها در هر مدار، از مقادیر جدول 3-7 استفاده شود:

جدول 7-3 مقادیر تخمینی ضریب “g ” برای مدار پریز

تعداد پریزها در یک مدار 1 2 4 8 بیش از 8
ضریب در خواست “g” 1 6،0 3،0 15،0 کمتر از15، 0

برای پریزهای آشپزخانه باید اعداد بزرگتری جهت g انتخاب شود. در مورد لوازم نصب ثابت که بوسیله پریز تغذیه می شوند هم باید از مقادیر بزرگتر استفاده شود. برای ساختمانهای تجاری و صنعتی باید از روشهایی مشابه استفاده شود.

جدول 7-1 مقادیر تخمینی ضریب “g ” طبق IEC64 دامه دارد.

جدول 7-1

جدول 7-1

جدول 7-2 مقادیر تخمینی ضریب”g” چند نوع مصرف برای براورد در خواست در تابلوهای میانی و فرعی

شکل 711-1 ضریب در خواست برای یک گروه واحد مسکونی

712- شدت جریان اسمی وسیله حفاظتی

       شدت جریان اسمی  وسایل حفاظتی، بسته به نوع آنها دارای تعریفهایی است، که در استانداردهای تجهیزات مربوط به هر یک، مشخص شده است.

وسایل حفاظتی به دو گروه تقسیم می شوند:

  • وسایل حفاظتی غیر قابل تنظیم؛
  • وسایل حفاظتی قابل تنظیم.

712-1- وسایل حفاظتی غیر قابل تنظیم(non- adjustable protective devices)

     لوازم غیر قابل تنظیم عبارتند از فیوزها و کلیدهای خودکار مینیاتوری، برای مثال استاندارهای اینگونه لوازم غیر قابل تنظیم جریان عبارتند از:

1)ردیف استاندارهای VDE 0636  یا IEC 269  و استانداردهای دیگر- فیوزهای فشار ضعیف

2)ردیف استانداردهای IEC 898 یا  VDE0641 و استاندارهای دیگر- کلیدهای خودکار مینیاتوری

توصیه می شود همیشه آخرین چاپ موجود استانداردها مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه هایی برای مقادیر  لوازم غیر قابل تنظیم، در جدولهای 7-4 تا 7-7 داده شده اند.

جدول 7-4 شدت جریانهای اسمی IN

جدول 7-5 شدت جریانهای اسمی IN

جدول 7-6 شدت جریانهای اسمی IN

جدول 7-7 شدن جریانهای اسمی IN

721-2- وسایل حفاظتی قابل تنظیم adjustable protective devices

     لوازم قابل تنظیم عبارتند از کلیدهای خودکار و راه اندازهای موتور. شدت جریان اسمی  وسایل حفاظتی قابل تنظیم، شدت جریانی است که استفاده کننده روی کلید تنظیم می کند.

مثالهایی برای استانداردهای لوازم قابل تنظیم جریان عبارتند از:

1)ردیف استانداردهای IEC 157 یا VDE 0660 لوازم قطع و وصل و تنظیم، کلیدهای خودکار؛

2)ردیف استاندارهای IEC 292 یا VDE 0600  راه انداز موتورهای فشار ضعیف راه اندازی وصل مستقیم به شبکه (ولتاژ کامل).

نمونه هایی برای مقادیر تنظیمی  در جدول 7-8  و 7-9 داده شده است.

در جدولهای 7-4 تا 7-9، شدت جریانهای اسمی  و جریان عدم ذوب  و جریان ذوب  نیز داده شده اند تا در رابطه های (1) و (2) بخش 710 مورد استفاده قرار داده شوند.

یادآوری-لازم است دقت شود که در مورد لوازم حفاظتی قابل تنظیم، مقادیر تنظیم شده طبق مفاد استاندارد هر یک از آنها انتخاب شود زیرا ممکن است تفاوتهایی بین استانداردهای مختلف، وجود داشته باشند.