7-11- شدت جریان طرح

 711- شدت جریان طرح                                  design current

711-0- کلیات

     طبق تعریف شدت جریان طرح، جریانی است که پیش بینی می شود در شرایط عادی از مدار عبور کند.

برآورد شدت جریان طرح یا ، در عین حالی که بخشی از علوم مهندسی است، جنبه هایی از مردم شناسی، آمار و همچنین اقتصاد را در خود نهفته دارد. عادات و رسوم محلی، بهای انرژی الکتریکی در مقایسه با توان خرید مردم و بسیاری از عوامل دیگر در این امر تاثیر دارند به طوری که تخمین جریان، به نوعی هنر تبدیل شده است.

یکی از روشهای متداول برای تخمین بار در دنیا، جمع آوری دایمی آمار از تاسیسات موجود و اعمال نتایج به دست آمده از آنها برای برآورد بار در تاسیسات جدید است. نتایج بدست آمده به طور خودکار همه جوانب موثر را به حساب می آورد و فقط پیش بینی مسایلی که برای رشد بار در آینده لازم است، باقی می ماند. متاسفانه جمع آوری و اعمال اینگونه آمار در کشور ما معمول نیست و به همین دلیل جنبه حدسی برای انتخاب ضریب در خواست، خیلی بیشتر است.

در هر حال همیشه سعی بر این بوده و هست که تا حد امکان بر آورد در خواست بار را عملی تر و دقیقتر کنند تا نقش حدس و گمان در آن کمتر شود. در این راه باید به عوامل زیر توجه شود:

  • طول مدت همزمانی استفاده از بارها؛
  1. نوع مصرف از نظر مدت زمان استفاده در هر بار وصل شدن به شبکه(duty cycle)
  • نوع بار موتورها برای تعیین در خواست آنها؛
  • تاثیر شرایط محلی دما و رطوبت در برآورد بارهای سرمایشی و گرمایشی؛
  • نوع کاربری ساختمان (مسکونی- اداری- صنعتی- عمومی و غیره)؛
  • نوع و ترتیب مدار تغذیه با توجه به نحوه بهره برداری از آن (برای مثال کار تجهیزات در حالت ذخیره)؛
  • پیش بینی روند رشد در خواست در آینده؛
  • هر گونه شرایط خاص محلی.

طبق بحثی که در پیوست یک از فصل هفتم دنبال شده است. شدت جریان طرح با  یک مدار که همان حداکثر شدت جریان در خواست است، با انتخاب ضریب در خواست یا ضریب دیماند که با –g– نشان داده می شود،از روی توان وصل شده یا شدت جریان وصل شده، محاسبه می گردد:

به طوری که از رابطه بالا دیده می شود، مهمترین قدم در محاسبه  یا  ( که قابل تبدیل به  است) انتخاب دقیق g است. طبق مدرک IEC, 64 (Secretariat) 254 برای انتخاب g دو حالت پیش بینی شده است:

1)تخمین g برای برآورد کل در خواست یک ساختمان (یعنی محل انشعاب)؛

2) تخمین g برای برآورد جزئی در خواست (یک تابلوی فرعی یا میانی) از ساختمان.

حداکثر در خواست= باید مشخص شود که حداکثر در خواست، برای کل ساختمان یا بخشی از ساختمان مورد نیاز است. دوره در خواست، بسته به مورد ممکن است 15

 یا 30 دقیقه انتخاب شود.

توان وصل شده=

یاد آوری1- برای آشنایی بیشتر با مسایل مربوط به محاسیات بار و حداکثر در خواست (دیماند) و دیگر مطالب مربوط، به پیوست 7P1 مراجعه شود. مطالب زیر عمدتاً به ضریب در خواست (دیماند) –g  – ارتباط پیدا می کند و مطالب اضافی آن برای اطلاع بیشتر ارائه شده است. (بند 7P1 -1-4 را ببینید).

یادآوری 2- در تخمین و محاسبه حداکثر در خواست، نکته ای که باید مراعات شود این است که واحد اندازه گیری حداکثر در خواست و توان وصل شده از یک  جنس انتخاب شوند. محاسبات را می توان بر حسب آمپر یا ولت آمپر یا وات و یا مضاربی از هر کدام از آنها (کیلو آمپر یا کیلو وات) انجام داد و بعد از حصول نتیجه، به واحدی تبدیل کرد که مورد نیاز است.

711-1- تعیین g برای برآورد کل در خواست یک ساختمان (محل تحویل نیرو- محل انشعاب)

      تخمین g برای بر آورد کل در خواست یک ساختمان مشتمل بر مصارف مختلفی که ممکن است در آن وجود داشته باشند و با استفاده از جدول 7-1 و شکل 711-1 انجام می شود. استفاده از شکل 711-1 در واقع وارد کردن ضریب همزمانی است که در پیوست 7P1 -1-4، درباره ماهیت آن صحبت شده است ولی در مدرک IEC, 64(Secretariat) 254 با آن گذرا برخورد شده است.

حداقل رواداری ضرایب به دست آمده از جدول 711-1 و شکل 711-1، 10% است.

711-2- تعیین g برای برآورد قسمتی از یک ساختمان (یک تابلوی نیروی میانی یافرعی)

    تخمین g برای برآورد یک تابلوی میانی یا فرعی که بستگی به انواع مصرف کننده های آن دارد، با استفاده از جدول7-2 انجام می شود. نتیجه بدست آمده از این محاسبات را می توان با در دست داشتن محاسبات مربوط به همه تابلوها برای برآورد کل باریک تابلوی میانی از جمع تابلوهای فرعی یا کل ساختمان از جمع تابلوهای میانی مورد استفاده قرار داد، به شرطی که از ضرایب همزمانی مناسب استفاده شود. IEC برای ضرایب همزمانی، مقادیری را مشخص ننموده است.