عوض کردن دنده محرک

عوض کردن دنده محرک

عوض کردن دنده محرک

ابزار مخصوص : 2267-2276

1-عوض کردن دنده محرک ،اول در پوش سينی جلو را باز کنيد و واتر پمپ را طبق دستورات

کتاب تميرات TD120 گروه 2 صفحه

153-152،78،77 باز کنيد .

2- پيچ نگهدارنده با زوی وسط دنده واسطه را باچار 8/5 بازکرده

 و با ميله و ضربات آرام چکش بازورا بيرون بياوريد . (شکل 41)

3- با ابزار شماه 2276 کونس خارجی بلبرينگ دنده را در داخل

دنده واسطه با پرس طوری جا بزنيد که کونس با تبه جلو دنده

هم سطح شود.

(شکل 42)

4- با ابزار 2267نيمه ديگر بلبرينگ را روی با زوی

وسط دنده واسطه زير پرس جا بزنيد .(شکل 43)

5- بازوی وسط دنده را از قسمت جلو دنده جا زده و زير

 پرس قرا دهيد و نيمه ديگر بلبرينگ ر با ابزار 2267 جا بزنيد .

(شکل 44)

6- اورينگ دنده را درجای خود قرار داده ودنده و بازورا درجای

خود جا ميزنيم و پيچ نگهدارنده دنده را می بنديم

7- در موقع تعويض دنده گرداننده واتر پمپ بايستی واتر پمپ

 کاملا باز کرده و شافت را بيرون بياوريد در غيراينصورت موقع جا

 زدن دنده شافت بطرف داخل خواهد رفت و برای باز کردن و بستن

واتر پمپ بدستورات کتاب تعميرات TD120 مراجعه کنيد .

8- برای نصب واتر وسينی جلو از دستورات کتاب تعميرات

(سرويس منوئل ) TD120 استفاده نمائيد .

توپی سر ميل لنگ در عوض کردن دنده محرک 

بيرون آوردن و نصب مجدد توپی سر ميل لنگ بوسيله جک هيدروليک

ابزار مخصوص : 626-6625-6624-6603-6602-6601-6600-6413

-6222-2671- نصب توپی جلو ميل لنگ بوسيله فشار هيدروليک احتمال

صدمه ديدن کاسه نمد سينی جلو را برطرف ميکند .

در صورتيکه با روش قديم که بايستی توپی را گرم کرده و جا بزنيد احتمال

 بيشتری دارد. که توپی بيش از حد گرم شده و باعث سوختن و خراب شدن

کاسه نمد شود .

بيرون آوردن توپی در عوض کردن دنده محرک

***************

ابزار مخصوص : 6624-6413-6603-6601-6602-6600

را طبق شکل مقابل روی توپی ببنديد و پمپ 6222 به جک

 وصل نموده و توپی را بيرون بياوريد . (شکل 45)

نصب توپی سر ميل لنگ در عوض کردن دنده محرک

ميله 6625 را به ميل لنگ می بنديم و در صورت امکان مقداری

 از مواد فلزی مخصوص (دی سولفيد موليبد ينيوم )

شماره 0- 1161006 به سر ميل لن بپاشيد . (شکل 46)

توپی و ابزار 6626 وجک 2271 را روی ميله قرار داده و مهره آنرا

می بنديم و پمپ 6222 را به جک وصل نموده و توپی را جا ميزنيم .

 (شکل 47)

لوله انتقال روغن (مدل قديم ) در عوض کردن دنده محرک

نصب لوله های انتقال روغن روی موتورهای قبل شماره سريال56818

شماره قطعات جديدئ لوله های انتقال روغن

 نام قطعه                             شماره قطعه                          تعداد            

لوله انتقال روغن                   3-470264                                 1

فلنج                                  7-470262                                 1

واشر لاستيکی                      5-470263                                1

پيچ 16/5 اينج                      1-959793                                2

واشر                                  3-955894                                2

پايه                                   9-470143                                1

پيچ 16/5                            9-942402                             3

بست                                  8-949786                                1

واشر                                   8-955894                               1

ضامن مهره 16/5                   9-945467                               1

تعويض لوله انتقال روغن با لوله جديد

(کارتر باز شده ) در عوض کردن دنده محرک

1- با آچار بوکس 2/1 اينج و آچار 30 لوله انتقال روغن را باز کنيد .

توجه : پيچ هائی را که باز ميکنيد نبايد برای نصب لوله های جديد

 بکار ميکنيد نبايد برای لوله های جديد بکار ببريد .

2- با بوکس 2/1 اينج پايه نگهدارنده لوله را روی سيلندر ببنديد .

(شکل 48)

توجه : پايه را طوری ببنديد که پيچ ها بسمت عقب موتور باشند

يعنی قسمت پهن بست بطرف جلو باشد .

3- لوله انتقال روغن را در داخل فلنج قرار داده وواشر لاستيکی را کمی گريس

 ماليده وروی لوله گذاشته و بايک آچار بوکس 20 ميليمتری لاستيک

 را بداخل فلنج فشار دهيد .(شکل 49)

4- لوله را درجای خود قرار داده و با دست لوله را فشار دهيد

که کاملا ” بانتهای جای خود برسد پيچ های فلنج را بسته

 و در صورت نياز چند ضربه آرام به لوله بزنيد که کاملا در جای خود ببنديد .

5- لوله انتقال روغن را به پمپ روغن (اويل پمپ )ببنديد. (شکل 50)

تذکر : پيچ های جديد را که بلندتر از پيچ های سابق هستند همراه

با واشر ها در جای خود ببنديد ضمنا ” فراموش نکنيد که واشر ها

 تحت حتما ” بايد بسته شوند زيرا اگر آنها را نبنديد پيچ ها به دنده

گرداننده پمپ برخورد خواهد نمود .

6- بوسيله بست لوله انتقال روغن را به

 پايه بست ببنديد (آچار بوکس 2/1 اينج )

                    (شکل 51)

7- با آچار 30 ميليمتری پيچ لوله سيلندر

 را سفت کنيد و پس از اينکه پيچ تا

آخر در جای خود قرار گرفت آنرا با اندازه 120 درجه سفت تر کنيد

(شکل 52)

عوض کردن دنده محرک “عوض کردن دنده محرک “عوض کردن دنده محرک “