حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 10

فصل ششم

حفاظت در برابر برقگرفتگی

 پیوست 10- بررسی سیستمهای   TN- S وTN-C از نظر سازگاری با سیستمهای الکترونیکی ساختمانها

(EMC=Electro-Magantic Compatibility)

(EMI= Electro-Magantic Interference)

6P10-0- کلیات

    در بند 621-2-1 اشاره شده است که همبندی، علاوه بر تامین ایمنی، سیستمهای الکترونیکی را در برابر آثار امواج الکترومغناطیسی حفاظت می نماید. برای همین در آستانه قرن 21 که یکی از مشخصه- های آن ورود ارتباطات به همه انواع ساختمانها است، همبندی عملی بسیار مهمتر به شمار خواهد آمد و در ساختمانهای بزرگ ایجاد همبندی علاوه بر نقطه ورود سرویسها به ساختمان، در نقاط اضافی مانند تابلوهای برق تغذیه کننده لوازم فنی، لازم خواهد بود. به طور کلی برای مبارزه با EMI در ساختمانهایی که شامل لوازم الکترونیکی می باشند لازم است نکات زیر رعایت شوند:

  • از سیستمهای توزیع، سیستمهای مورد قبول عبارتند از TN-S و TT و IT و به عبارتی دیگر استفاده از سیستمهای TN-C به هیچ وجه مجاز نیست.
  • در همه جعبه های توزیع لازم است همبندی اضافی برای همولتاژ کردن پیش بینی شود.
  • همه همبندیهای همولتاژ کننده باید موارد زیر را شامل شوند:
  • هادی حفاظتی
  • لوله های آب
  • لوله های گاز
  • لوله های بالاروی حرارت مرکزی
  • سیستمهای تهویه
  • اجزای فلزی سازه های ساختمان (اسکلت فلزی و یا میلگردهای بتن مسلح)
  • هر گونه لوله کشی فلزی دیگر

ساختمانهایی که باید از TN-S استفاده کنند، برای مثال عبارتند از ساختمانهای مربوط به تاسیسات فنی مخابرات، ساختمانهای دارای شبکه های رایانه و بیمارستانها و ساختمانها مشابه آنها. در مورد بیمارستانها یادآور می شود که امروزه هم در زمینه های تشخیص و هم درمان از وسایل الکترونیکی حساس نسبت به امواج الکترومغناطیسی استفاده می شود ) CT-Scan, MIR و بسیاری تجهیزات حساس دیگر).

6P10 -1- مقایسه سیستمهای TN-C و TN-S از نظر بخش امواج الکترومغناطیسی

      شکل 6P10-1، فرق بین دو سیستم TN-C  و TN-S را از نظر پخش امواج الکترومغناطیسی در حالت عادی (غیر از حالت بروز اتصالی باز با بدنه)، نشان می دهد. دیده می شود که به علت مشترک بودن هادیهای حفاظتی و خنثا (PEN)  در سیستم TN-C جریان خنثا تماماً از هادی خنثا عبور نمی کند بلکه بخشی از آن به علت وجود همبندی، از راه اجزای ساختمانی به مبداء بر می گردد و همین بخش است که ایجاد امواج الکترومغناطیسی و تداخل(EMI)  می کند. در سیستم TN-S به دلیل مجزا بودن هادیهای حفاظتی (PE) و خنثا N)) ، هادی خنثا در همبندی شرکت ندارد و بنابراین هیچ جریانی که مربوط به آن باشد از اجزای ساختمانی عبور نخواهد کرد و (EMI) بروز نخواهد کرد.