جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

یاد آوریها

یاد آوریها شناخت کامل فیوزها در این مختصر نمی گنجد. به همین دلیل توصیه می شود که برای آشنایی بیشتر، به مراجع مربوط و مخصوصاً همه بخشهای آخین چاپ استاندارد IEC269، مراجعه شود. توجه شود که محورهای منحنیهای شدت جریان نسبت به زمان قطع، به صورت لگاریتمی است و به این دلیل است که شکل […]