یاد آوریها

یاد آوریها

  • شناخت کامل فیوزها در این مختصر نمی گنجد. به همین دلیل توصیه می شود که برای آشنایی بیشتر، به مراجع مربوط و مخصوصاً همه بخشهای آخین چاپ استاندارد IEC269، مراجعه شود.
  • توجه شود که محورهای منحنیهای شدت جریان نسبت به زمان قطع، به صورت لگاریتمی است و به این دلیل است که شکل آنها خمیدگی کمتری نسبت به واقعیت نشان می دهد در مقیاس معمولی شکل منحنی حالت “عکس زمانی”(inverse time) دارد.

شکل 6p4-4 منحنیهای دو فشنگ فیوز با جریان اسمی 200 آمپر

6P4-1-3- استفاده از مشخصه های فیوز برای حفظ ایمنی

     پس به طور خلاصه روال کار به این صورت است:

(1)جریان نامی (In) فیوز با توجه به بند (2) از 6P4-1-1 مشخص می شود.

(2) با در دست داشتن In و استفاده از منحنیهای مربوط به فیوز مورد استفاده، مشابه شکل 6P4-3، شدت جریان اتصال کوتاه احتمالی Ip، برای 4،0 ثانیه (بسته به شرایط) تعیین می گردد.

(3) با محاسبه امپدانس حلقه اتصال کوتاه فاز به بدنه Zs ، از روی مشخصه های مدار، بند (5) از 6P4-1-1، مقدار Ia=IKmin  به دست می آید:

Ia = IKmin =

برای مطابقت با مقررات لازم است:

Ia

اما اشکال اصلی کار از همین جا شروع می شود.

اول اینکه منحنیهایی که برای انتخاب Ip مورد استفاده قرار می گیرند، باید با مقیاسی بزرگ و با تقسیمات طولی و عرضی بیشتر از آنچه در شکل 6P4-3 نشان داده شده است، باشد. معمولاً هر دسته از منحنیها بر روی یک کاغذ A4 رسم می شود تا قابل استفاده شود.

دوم اینکه کسانی که این نوع منحنیها را تهیه می کنند باید تجربه کافی برای این کار داشته باشند.

سوم اینکه در کشور ما معمولا از انواع فیوزها و فشنگهای نامرغوب استفاده می کنند که معلوم نیست با چه استانداردی مطابقت دارد. ارزانی جنس برای وارد شدن آن به بازار کافی است.

پس چه باید کرد که هم تا جایی که مقدور است استاندارد رعایت شود و هم لازم نباشد از منحنیهایی که در هر حال در دسترسی نیستند استفاده شود.

به نظر می رسد راهی را که مبحث 13 از مقررات ساختمانی ایران در پیش گرفته است،منطقی باشد. این در واقع راه حلی است که تا قبل از تدوین استاندارد های IEC 364و IEC 269 در آلمان رواج داشت. در جدول زیر نحوه انتخاب حداقل شدت جریان مجاز از روی In با استفاده از یک ضریب، که به آن ضریب K می گویند. نشان داده شده است به نحوی که برای حداقل شدت جریان اتصال کوتاه به جای Ip،In0k انتخاب می شود.

و با انتخاب ضریب K که برای تجهیزات و موقعیتهای مختلف متفاوت است، مقدار In0k مشخص می شد.

جدول 6P4-2 ضریب K

 برای سیستمها و تجهیزات حفاظتی مختلف

 

K

 

سیستم توزیع  

  شبکه هوائی یا کابلی

5/2
 

فیوز اصلی انشعاب

5/2
فیوز زود پز 5/3
تاسیسات مصرف کننده  

فیوز دیر پز

آمپر 50 5/3
آمپر 63 5
کلید مینیاتوری تا 25 آمپر نوع LS  5/3
 کلید مینیاتوری تا 25 آمپر نوع HLS 5/2
    کلید خودکار مجهز به رله مغناطیسی 25/1*

* در مورد کلیدهای خودکار ضریب 25/1 در شدت جریان تنظیم رله مغناطیسی اعمال می شود (این جدول از استاندارد 0100     VDE گرفته شده است (شکل 6P4-5  خلاصه نحوه کنترل کارایی سیستم با استفاده از منحنیهای فیوزها (روش صحیح انجام کار)

شکل 6P4-6 خلاصه نحوه کنترل کارایی سیستم با استفاده از ضریب (روش انجام کار از روی ناچاری)