جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

4 مدار برقگرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده

6P1-4 حالت 4 مدار برقگرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده- انسان- هادی بیگانه است.   شکل 6P1 -3- مسیر (A-C1-C2-D) یک دست فرد با یک قسمت برقدار در تماس است.(نقطه A، فا ز L3 از طریق بدنه). دست دوم فرد با یک هادی بیگانه (لوله فلزی) در تماس است. (نقطه C1) در این حالت مانند […]