4 مدار برقگرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده

6P1-4 حالت 4 مدار برقگرفتگی شامل بدنه هادی برقدار شده- انسان- هادی بیگانه است.

 

شکل 6P1 -3- مسیر (A-C1-C2-D)

  • یک دست فرد با یک قسمت برقدار در تماس است.(نقطه A، فا ز L3 از طریق بدنه).
  • دست دوم فرد با یک هادی بیگانه (لوله فلزی) در تماس است. (نقطه C1)

در این حالت مانند حالت 2، دو امپدانس وجود دارند:

یادآوریهای ذیل بخش 6P1-3 در این مورد نیز صادقند.

6P1 -5 – حالت عمومی مدار برقگرفتگی در حالت کل

 6P1 -4 ، یک شکل کلی از حالتهایی است که در هنگام برقگرفتگی ممکن است پیش آیند.

 

6P1-6- دو نکته

   یاد آوری1- همانطور که در 6P1-3 هم اشاره شده است، نباید تصور شود که ولتاژهای  همیشه پس از تماس انسان با قسمت برقدار و یا هادی بیگانه برقدار می شوند. ممکن است این ولتاژها در اثر بروز سانحه یا هر اتفاق دیگری تشکیل شوند و اگر شخصی تحت تاثیر ولتاژ  یا ولتاژ قرار گیرد و اگر مقدار آن از مقدار بی خطر یا مجاز  تجاوز کند، دچار حالت برق زدگی شود.

یاد آوری2- در بعضی موارد نادر، با وارد شدن امپدانس بدن انسان ، ممکن است تغییراتی در مقادیر ولتاژهای قبل از تماس انسان با آنها، پیدا شوند اما چون این امپدانس نسبت به سایر مقاومتها بزرگتر است معمولا تغییرات پیش آمده در ولتاژها ناچیز می باشند.