جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

حفاظت در برابر برقگرفتگی _ پیوست 2 , 3

فصل ششم حفاظت در برابر برقگرفتگی پیوست 2- نحوه تقسیم ولتاژ در طول هادی حفاظتی نسبت به زمین در صورت بروز اتصال کوتاه بین هادیهای فاز و حفاظتی در سیستم TN   6P2-0- کلیات    در بند 621-3 خواسته شده است که در سیستم TN ، در حد امکان هادی حفاظتی  یا هادی مشترک حفاظتی/ […]