سیستم FELV

632- سیستم FELV

632-1- کلیات

    در صورتی که برای کارهای عملیاتی (کنترل از راه دور، کار رله ها و مانند آن) از ولتاژهای باند I استفاده شود ولی همه مقررات مربوط به SELV و PELV رعایت نشده و رعایت آنها هم لازم نباشد، موارد زیر باید برای اطمینان نسبت به حفاظت در برابر تماسهای مستقیم و غیر مستقیم، رعایت شوند:

632-2- حفاظت در برابر تماس مستقیم

    حفاظت در برابر تماس مستقیم باید با یکی از دو روش زیر انجام شود:

– با استفاده از حصارکشیها یا محفظه ها؛

– با استفاده از عایقبندی که با حداقل ولتاژ آزمونی مدار اولیه مطابقت دارد.

در مواردی که مدارهای FELV قادر به تحمل این ولتاژ نباشند، عایقبندی بدنه های در دسترس تجهیزات باید در حین نصب تقویت شود تا حدی که بتواند در برابر ولتاژ آزمونی 1500 ولت متناوب موثر استقامت کند.

 

632-3- حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم

   حفاظت در برابر تماس غیر مستقیم باید با یکی از دو روش زیر انجام شود:

-بدنه های هادی تجهیزات FELV به هادی حفاظتی مدار اولیه وصل شود به شرط اینکه این مدار تابع یکی از روشهای قطع خودکار مدار طبق بخش 621 باشد. این امر مانع وصل یکی از هادیهای برقدار FELV به هادی حفاظتی مدار اولیه نخواهد شد یا.

-بدنه های تجهیزات FELV به هادی همبندی همولتاژ کننده مدار اولیه که زمین نشده است، وصل شود. از این روش در مواردی استفاده می شود که مدار اولیه با روش حفاظتی جدایی الکتریکی طبق بند 622-5 حفاظت می شود.

632-4- پریزها و دو شاخه های مدارهای FELV

   پریزها و دو شاخه های سیستمهای FELV باید با شرایط زیر مطابقت نمایند:

-دو شاخه ها را نباید بتوان داخل پریزهای مدارهای دیگر نمود؛

-پریزها نباید بتوانند چند شاخه های مدارهای دیگر را قبول کنند.

 

632-5- نکان اضافی در مورد سیستمهای SELV و PELVوPELV

-برای مقررات کامل مربوط به SELV،PELV وFELVبه IEC 3644411  مراجعه شود.

-موارد استفاده از SELV برای مثال استخرهای شنا و محیطهای نمناک (IEC 364701,7028306)

–  موارد استفاده از FELV برای مثال مدارهای ارتباطات و کنترل.