جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

توزیع هادی خنثا در سیستم IT توصیه نشده است

 621-5-7- توزیع هادی خنثا در سیستم IT توصیه نشده است       در سیستم IT قویاً توصیه می شود که از توزیع هادی خنثا صرفنظر شود. بعضی از علل این کار واضح و بعضی دیگر غیر ممکن است خیلی روشن نباشند. مهمترین علت اینکه توصیه می شود هادی خنثا توزیع نشود این است که هر چه […]