توزیع هادی خنثا در سیستم IT توصیه نشده است

 621-5-7- توزیع هادی خنثا در سیستم IT توصیه نشده است

      در سیستم IT قویاً توصیه می شود که از توزیع هادی خنثا صرفنظر شود. بعضی از علل این کار واضح و بعضی دیگر غیر ممکن است خیلی روشن نباشند.

مهمترین علت اینکه توصیه می شود هادی خنثا توزیع نشود این است که هر چه طول هادی خنثا و تعداد لوازمی که به آن وصل می شوند بیشتر شود،احتمال بروز اتصالی بین آن و بدنه های هادی زمین شده بیشتر می شود که در صورت بروز این حالت ظاهراً اتفاق مهمی نخواهد افتاد، اما کل سیستم حفاظتی مختل خواهد شد و در اصل سیستم IT تبدیل به TT یاTN (بسته به نوع اتصال به زمین ) خواهد شد.

شکل 621-17 چرا در سیستم IT  توصیه می شود هادی خنثا توزیع نشود

این است که نه تنها بهتر است هادی خنثا توزیع نشود بلکه باید هادیها، مقاومت یا مقاومتهای وسیله کشف اتصال به زمین که بین نقطه خنثا و الکترود زمین قرار دارند، در برابر اتصال کوتاه شدن اتفاقی، به خوبی حفظ شود تا سیستم حفاظت مختل نشود(شکل 621-17 مسایل مورد بحث را نشان می دهد.)

اما وضعیت دیگری که در صورت توزیع هادی خنثا در سیستم IT باید مورد توجه قرارگیرد و علت آن ممکن است در نگاه اول خیلی واضح نباشد این است که همه مدارهای سیستم باید مجهز به وسایل کشف اضافه جریان در هادی خنثا باشند که همه هادیهای مدار(فاز یا فازها و خنثا) را قطع کند.

کلیدهای چهار قطبی یا کلیدهای دو قطبی که همه قطبهای آن مجهز به رله های اضافه جریان می باشند. برای همین منظور مورد استفاده قرار می گیرند.

برای پی بردن به اهمیت موضوع مورد بحث شکل 621-16 را مورد توجه قرار دهید. اگر مداری که هادی خنثای آن با بدنه برخورد کرده است مداری با مقطع کوچک باشد و مدار دیگر که فاز آن با بدنه در تماس است مداری با مقطع بزرگ باشد، ممکن است حالتی پیش آید که جریان اتصالی نشان داده شده در شکل، برای قطع رله جریان در فاز مدار بزرگ کافی نباشد در حالی که همین جریان از دید مدار کوچک آنقدر بزرگ باشد که هادی خنثای آن را بسوزاند.

در دو حالت زیر می توان از شرط بالا صرفنظر نمود:

 • در صورتی که برای حفاظت هادی خنثای هر یک از مدارها با چند مدارها یا چند مدار با هم از وسایل حفاظتی در برابر اتصال کوتاه در طرف تغذیه استفاده شده باشد.
 • در صورتی برای حفاظت از مدار مورد نظر از وسیله حفاظتی جریان تفاضلی استفاده شود، به شرط اینکه جریان نامی تفاضلی عمل آن از 0،15 برابر جریان نامی هادی خنثا بیشتر نباشد. بدیهی است که این وسیله باید همه هادیهای مدار از جمله هادی خنثا را قطع کند.

621-5-8- شرایط قطع و وصل هادی خنثا (در سیستم IT)

    تا کنون در این کتاب راجع به قطع و وصل هادی خنثا صحبت نشده است. برعکس مخصوصاً در سیستم TN  تاکید می شود که به هیچ وجه نباید در هادی خنثا از وسایل حفاظتی استفاده شود یا این هادی به نحوی دیگر و بدون قطع هادیهای فاز، مجزا گردد. اما اینک دیده می شود که در سیستم IT انجام این کار لازم است. البته این فقط در حالتی از سیستم IT لازم می شود که در آن هادی خطا توزیع شده باشد. در صورت قطع و وصل هادی خنثا صرفنظر از نوع سیستم مراسمی دارد که باید در همه احوال مراعات شود.

یکی اینکه هادی خنثا نباید قبل از هادیهای فاز از مدار مجزا و قطع شود. دیگر اینکه

        هادی خنثا باید قبل از هادیهای فاز یا همزمان با آنها وصل شود جز در شرایطی که

        برای سیستم IT گفته شد و شرایط استثنایی دیگر. هادی خنثا نباید حاوی  وسایل

        حفاظتی خود کارکه فقط هادی خنثا را قطع کند، باشد.

 

621-5-9- وسایل حفاظتی مجاز در سیستم IT

    در سیستمهای IT استفاده از وسایل حفاظتی زیر مجاز است:

 • وسایل بازرسی دایمی عایقبندی؛
 • وسایل حفاظتی اضافه جریان؛
 • وسایل حفاظتی جریان تفاضلی.

 

621-5-10- درجه عایقبندی برای تجهیزات تکفاز در سیستم IT با خنثای توزیع شده

     در سیستمهای IT با هادی خنثای توزیع شده تجهیزاتی که بین فاز و خنثا  نصب می شوند باید از نظر عایقبندی مناسب برای ولتاژ فاز (U) باشند. برای درک علل این کار توصیه می شود پیوست 4P22 در فصل چهارم دیده شود.

621-5-11- خصوصیات- مزایا- کاربرد های سیستم IT

     از بین سیستمهای سه گانه IT,TT,TN  دو سیستم اول یعنی  TN   وTT ، سیستمهایی برای استفاده در کاربرد های عادی و سیستم سوم یعنی IT، یک سیستم مخصوص برای کاربردهای مخصوص می باشد.

نظر به اینکه اولین اتصال به بدنه در سیستم  IT  سبب قطع برق تجهیزاتی که اتصالی در آن واقع شده است نمی شود و در همان حال تماس با بدنه تجهیزات سبب برقگرفتگی نمی گردد، سیستم IT  در بسیاری از کاربردهای حساس بی همتا است. بعضی از مواردی که استفاده از سیستم IT در آنها غیر قابل جایگزینی است عبارتند از:

 • اتاقهای عمل و نظایر آن در بیمارستانها؛
 • چراغهای روشنایی ایمنی در تالارهای همایش و نظایر آن؛
 • معادن رو باز و زیر زمینی؛
 • سیستمهای تولیدی که قطع برق در آنها ممکن است تولید خسارات زیاد کند مانند:
 • شیشه سازی
 • کوره ها
 • ذوب فلزات
 • نیروگاهها
 • صنایع شیمیایی
 • صنایع مهمات سازی
 • تجهیزات آزمایشگاهها و انجام آزمایش
 • تغذیه کامپیوترها
 • مدارهای کنترل
 • عملیات صنعتی زنجیره ای