جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

استفاده از وسایل حفاظتی اضافه جریان

621-3-6- استفاده از وسایل حفاظتی اضافه جریان و جریان تفاضلی در سیستمهای TN       در سیستمهای TN از انواع وسایل حفاظتی اضافه جریان می توان استفاده کرد. بند 621-3-4 را ببینید. در این سیستمها علاوه بر اینها، از وسایل جریان تفاضلی هم می توان استفاده کرد با این تذکر که استفاده از وسایل جریان تفاضلی […]