ساختار کلی فصل و اهداف آن

601- ساختار کلی فصل و اهداف آن

      هدف کلی این فصل، بحث در چگونگی تدوین مقرراتی است که رعایت انها برای تامین ایمنی استفاده کنندگان از برق در برابر خطرهای ناشی از ان، لازم می باشد. برای اینکه توانایی کافی برای ابتکار به دست آید، لازم است مطالب متنوعی مورد مطالعه قرار گیرند که مهمترین آنها به قرار زیر خواهد بود:

601-1- عواملی که در بروز برق زدگی دخالت دارند

مشخصه های طبیعی و ساختاری سه عامل سبب بروز برقگرفتگی می شود که درباره هر کدام و ارتباط آنها با یکدیگر بحث خواهد شد این سه عامل عبارتند از:

 • مشخصه های موجود زنده؛
 • مشخصه های سیستم برق؛
 • مشخصه های محیط زیست.

برای اینکه از یک طرف نظمی به طرز تفکر خواننده داده شود و از طرف دیگر علل انجام این یا آن کار در روشهای ایمنی روشن گردد و راههای مبارزه با برقگرفتگی نیز تعیین شود لازم خواهد بود روابط بین سه عامل فوق شناخته و تشریح شوند. (بخش 602)

601-2- برق زدگی چیست و عبور جریان برق از بدن انسان چه تاثیری بر آن می گذارد

در فصل پنجم در این باره به تفصیل صحبت شده است و موضوعی است که برای تعیین و انتخاب راههای ایجاد ایمنی، شناخت آن لازم می باشد. باید توجه داشت که شدت و ضعف برقگرفتگی در همه شرایط به یک اندازه نیست. عواملی که در این مورد اثر دارند عبارتند از:

 • شدت جریان عبوری از بدن؛
 • مدت زمان عبور جریان از بدن؛
 • نوع جریان: متناوب/ مستقیم؛
 • مسیر عبور جریان از بدن؛
 • نقش محیط زیست در مسیر جریان.

601-3- برقگرفتگی در نتیجه تماس با برق در دو حالت پیش می آید: مستقیم و غیر مستقیم

برقگرفتگی در نتیجه تماس با برق در دو حالت پیش می آید: یکی تماس مستقیم و دیگری تماس غیر مستقیم انسان با برق است. این موضوعها در بخش 611 موردبحث قرار داده شده است.

601-4- محفظه های تجهیزات الکتریکی چگونه و تا چه حد بر برقگرفتگی کنترل دارند

ساختمان محفظه های تجهیزاتی که در تاسیسات مورد استفاده می باشند درجلوگیری از برقگرفتگی یا آتش سوزی تا چه حد موثر می باشند؟ برای شناختن این مسایل لازم است با نحوه کلاس بندی تجهیزات از نظر حفاظتی آشنایی پیدا کرده و تاثیر آن را در ایمنی شناسایی و به حساب آورد.

601-5- شرح انواع روشهای ایمنی در برابر برقگرفتگی

     گفته شد که روشهای تامین ایمنی در برابر برق زدگی انواع مختلف دارد. متداولترین آنها جلوگیری از برقگرفتگی از طریق قطع سریع مدار در صورت بروز اتصالی فاز با بدنه های هادی است و در سیستمهای معمولی و کاربردهای عادی مورد استفاده دارد. در مواردی هم تامین ایمنی با بکارگیری روشهای دیگری انجام می شود که افراد عادی کمتر با آن آشنایی دارند و درباره آنها هم بحث خواهد شد.

در این میان معنای واقعی عباراتی نظیر “محیط زیست” و” جرم کلی زمین” که در فصل چهار درباره آنها توضیح داده شده است، شفاف تر می شود.

601-7- مسایل متفرقه

علاوه بر مطالب بالا، در انتخاب روشهای ایمنی موارد زیر را نباید از نظر دور داشت:

 • احتمال بروز اتصالی بین هادی برقدار و بدنه هادی چقدر است؛
 • احتمال تماس موجودات زنده با بدنه های هادی چقدر است نسبت ولتاژ تماس به ولتاژ اتصالی چقدر است؛
 • قابلیت اجرایی روشهای ایمنی تا چه حد است؛
 • توانایی اقتصادی در اجرای روشهای ایمنی چقدر است .

601-8- پیوستها

پیوستها فصل حاوی اطلاعات مختلفی است که مطالب بسیاری را روشن کرده است.

602-    انسان، برق، محیط زیست- عوامل برقزدگی

می دانیم اگر انسان با برق معمولی(خانگی) تماس حاصل کند، دچار برقگرفتگی یا برق زدگی می شود. عبور مقادیر ظاهراً ناچیزی از جریان برق در مقیاس صنعتی، ممکن است در موجود زنده حالتهای مختلفی را در طیفی وسیع، از نارحتی جزئی تا مرگ بوجود آورد. پس تا اینجا یک چیز محرز است و آن اثر ناهنجار برق بر روی موجود زنده است. بنابراین برق موجود زنده دو عامل اصلی در بروز برقگرفتگی می باشند.

اما در این میان چیزی که فراموش می شود، نقش محیط زیست یا زمین است. باید به یاد داشت که یک نقطه از سیستم یا به زمین وصل است(مانند سیستمهای TT و TN) یا مانند سیستم IT در اثر بروز سانحه امکان وصل شدن یک نقطه از سیستم به زمین وجود دارد. بنابراین در فرآیند برقگرفتگی علاوه بر خواص برق و فیزیولوژی بدن انسان، دخالت زمین را نباید فراموش نمود.

در شکل 602-1 تاثیر متقابل سه عامل دخالت کننده در برقگرفتگی به صورت گرافیکی نشان داده شده است. از سه عامل بالا یکی خود سیستم برق است که خواننده با آن اشنایی قبلی دارد. عامل دیگر محیط زیست یا زمین است که درفصل چهارم موضوع بحث بوده است و عامل سوم نحوه اثر برق بر انسان است که در فصل پنجم مطالعه شده است.

در فصل ششم مقررات حفاظتی برای احراز ایمنی با توجه به عوامل سه گانه بالا مورد بحث قرار می گیرد.

شکل 602-1 برقگرفتگی در نتیجه اثر متقابل 3 عامل پدید می آید.