شرح نواحی ایجاد شده بوسیله جریانهای آستانه ای

525-شرح نواحی ایجاد شده بوسیله جریانهای آستانه ای

     نتیجه تلقین مقادیر آستانه ای به دست آمده در بندهای مربوط به درک رهایی، فیبریلاسیون و دیگر اطلاعات موجود در این زمینه ها، منحنیهای شکل 525-1 است که شطح مناطق بین این منحنیها نیز در جدول 5-2 ذکر گردیده است.

شکل 525-1 حوزه بندی نوع اثر جریان متناوب روی انسان نسبت به زمان(15 تا 100 هرتز)

جدول 5-2 آثار پاتوفیزیولوژیک جریان متناوب

یادآوری- برای توضیح مسایل مربوط به برقگرفتگی،شکلهای 525-2 و 525-3 ارائه شده اند. در شکل 525-2 یک سیکل از کاردیوگرام یک قلب سالم نشان داده شده است. بدون وارد شدن به جزئیات همین قدر یادآور می شود که حالت فیبریلاسیون ممکن است هنگامی اتفاق افتد که جریان برق در دوره کوتاهی از آرامش قلب شروع شود که ” دوره آسیب پذیر” (vulnerable  period)  نامیده می شود.

شکل 525-2 دوره اسیب پذیر بطنها در یک پریود کار قلب

شکل 525-3 القای فیبریلاسیون بطنی در منطقه آسیب پذیر پریود قلب و تغییرات فشار خون

در شکل 525-3، یک کاردیوگرام با شروع عبور برق در “دوره آسیب پذیر” نشان داده شده است. به نحوی که دیده می شود، از لحظه برقراری جریان به بعد، کاردیوگرام کاملاً از حالت طبیعی خارج شده است که نتیجه آن افت فشار خون و مرگ می باشد.

 

526- استفاده از ولتاژهایی که از 50 ولت تجاوز نمی کنند.

     تجربه بسیاری از کشورهایی که در تهیه گزارش مربوط به برقگرفتگی IEC شرکت داشته اند نشان می دهد که در شرایط عادی (برای مثال،تاسیسات استخر و معدن”عادی” به شمار نمی رود) ولتاژ50 ولت صدمه ای به انسان نمی زند.

برقگرفتگی با 50 ولت متناوب یا کمتر هیچ صدمه ای به انسان وارد نمی کند.

527- ضریب جریان قلب

    ضریب جریان قلب (F) عددی است که با استفاده از آن و با در دست داشتن جریان “دست چپ به هر دو پا”(Irenf) ، که به عنوان مسیر اساسی با پایه انتخاب می شود، می توان جریان مربوط به اجزای دیگر بدن (In) را که دارای خطری مشابه از نظر فیبریلاسیون بطنی می باشند، محاسبه نمود.

ضریب جریان قلب (F) برای مسیرهای مختلف عبور جریان، در جدول 5-3 نشان داده شده است.

جدول 5-3 ضریب قلب برای مسیرهای مختلف

برای مثال، جریانی با شدت 200 میلی آمپر بین دو دست، دارای همان اثری است که جریانی با شدت 80 میلی آمپر بین دست چپ و هردو پا دارد.

53- آثار عبور جریان مستقیم از بدن انسان

530-1- کلیات

      طبق آمار جمع آوری شده به وسیله IEC، اتفاقات ناگوار در هنگام استفاده از جریان مستقیم، بسیار کمتر از دفعاتی است که در مقایسه با جریان متناوب انتظار می رود بروز کند و در این میان اتفاقات منجر به فوت فقط در شرایط بسیار نا مساعد (مانند معادن) پیش می آیند. علت اصلی این است که “رهایی” از تجهیزات جریان مستقیم آسانتر از تجهیزات جریان متناوب است و برای برقگرفتگی به مدتی طولانی تر از یک دوره کار قلب، آستانه فیبریلاسیون بطنی در جریان مستقیم بالاتر از نظیر جریان متناوب آن باقی می باشد.

تفاوت اصلی بین جریان متناوب و جریان مستقیم در این است که عمل محرک جریان، مانند تحریک اعصاب وعظلات، القای فیبریلاسیون بطنی و دهلیزی و ایست قلبی، بستگی به تغییرات شدت جریان دارد ( مخصوصاً هنگام قطع و وصل جریان)، برای ایجاد تحریکی معادل تحریک ایجاد شده به وسیله یک جریان متناوب، شدت جریان مستقیم باید 2 تا 4 برابر جریان متناوب باشد.

در این بخش درباره آثار جریان برق مستقیم فاقد تموج بحث شده است. اما مقادیر انتخاب شده به قدری محافظه کارانه است که جریانهای مستقیم با تموج یک تا یک 15% را نیز می پوشاند.

علاوه بر مفاهیمی که در بخش 523 به کار رفته است شده اند، در جریان مستقیم از مفاهیم اضافی زیر نیز استفاده می شود:

  • ضریب تعدیل (k) جریان مستقیم به جریان متناوب: شدت نسبت شدت جریان مستقیم به جریان موثر متناوبی است که احتمال القای فیبریلاسیون بطنی آن برابر شدت جریان مستقیم باشد. برای مثال برای زمان برقگرفتگی به مقدار طولانی تر از یک دوره کار قلب، ضریب تعدیل k بصورت تقریبی برابر است با:

K=

  • جریان طولی: جریانی که در جهت طولی بدن عبور می کند، مانند دست و پاها.
  • جریان عرضی: جریانی که در جهت عرضی بدن عبور می کند، مانند دست به دست.
  • جریان بالاور: جریان مستقیم عبوری از بدن در حالی که پاها به قطب مثبت وصل باشند.
  • جریان پایینرو: جریان مستقیم عبوری از بدن، در حالی که پاها به قطب منفی وصل باشند.

531- شدت جریان (مستقیم ) آستانه درک

حداقل شدت جریانی که نوعی احساس در بدن انسان ایجاد کند، به چند عامل بستگی دارد:

  • سطحی از بدن که با الکترود در تماس است
  • وضعیت محل تماس:خشک، تر، فشار، دما؛
  • مدت زمان برقراری جریان؛
  • مشخصه های فیزیولوژیک فردی؛

بر خلاف جریان متناوب، جریانهایی در حد آستانه احساس جز در هنگام وصل و قطع احساس نمی شوند یا در زمان جاری بودن، حس دیگری را بر نمی انگیزند.

در شرایطی مشابه جریان متناوب، حد آستانه احساس حدود 2 میلی آمپر تعیین گردید.

532- شدت جریان (مستقیم) آستانه رهایی

     برای جریانهای مستقیم با شدت کمتر از 300 میلی آمپر، آستانه رهایی قابل تشخیص نیست. تنها در هنگام وصل و قطع جریان، احساس درد و احساس شیه رگ به رگ شدن در عظلات وجود دارد در جریانهایی که شدت آنها بیش از 300 میلی آمپر می باشد، رهایی غیر ممکن است و یا فقط پس از سپری شدن چند ثانیه یا چند دقیقه از برقگرفتگی، ممکن می شود.

533- جریان (مستقیم) آستانه فیبریلاسیون بطنی

       مانند جریان متناوب در جریان مستقیم نیز بستگی به مشخصه های الکتریکی و فردی دارد. شدت جریان آستانه فیبریلاسیون بطنی بستگی به عواملی دارد مانند:

از آزمونهای به عمل آمده بر روی حیوانات و گزارشهای رسیده از برق گرفتگیها چنین نتیجه گیری شده است که:

استانه فیبریلاسیون در مورد جریان پایین رو 2 برابر جریان بالارو می باشد و احتمال

بروز فیبریلاسیون بطنی برای مسیر دست به دست وجود ندارد.

در مورد برقگرفتگیهایی که مدت آنها بیش از یک پریود کار قلب می باشد، آستانه فیبریلاسیون بطنی در جریان مستقیم چند برابر جریان متناوب است. اما برای مدت زمانهایی کوتاهتر از 200 میلی ثانیه، آستانه فیبریلاسیون بطنی در جریان مستقیم تقریباً برابر جریان موثر متناوب مشابه است.

مشابه منحنی منطقه بندی زمان/ جریان برای جریان متناوب (بند 523-4 را ببینید) یک منحنی رسم گردید که منطقه ای را که در آن وقوع فیبریلاسیون محتمل است از منطقه ای که در آن آثاری با خواص کم خطر وجود دارند، جدا می کند. شکل 524-1 و جدول 5-4 مربوط به آن را ببینید.

منحنی منطقه بندی جریان مستقیم برای جریان طولی بالارو کشیده شده است. در مورد جریان طولی پایین رو منحنی را باید با ضریب 2 به سمت جریانهای بالاتر تغییر مکان داد