مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان

515- مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان

یاد آوری- رتبه صدک (percentile Rank) مفهومی است آماری، برای مثال اگر در یک گروه آماری،%x  را رتبه صدک Y اهم نامند.

با در نظر گرفتن یادآوری بالا، در جدول 5-1 مقاومت کل بدن افراد زنده برای مسیر جریان دست به دست یا دست به پا و برای کتاکتهایی با سطح بزرگ (50-100 میلیمتر مربع) در شرایط خشک، نشان داده شده است.

برای ولتاژهای تا 50 ولت، اگر کتاکتها با آب معمولی تر شوند، مقاومت به مقدار 10% تا 25% کمتر از حالت خشک خواهد بود و اگر به جای آب از مایعات هادی، استفاده شود، مقادیر ممکن است به نصف حات خشک برسد.

برای ولتاژهای بیش از حدود 150 ولت، اثر رطوبت و سطح کتاکتهای تماس برمقاومت کل بدن  ، کم است.

اندازه گیریها بر روی زن و مرد بالغ اتجام شده است. در شکل 515- 1 گسترده امپدانس کل بدن  برای ولتاژهای تماس تا 700 ولت و در شکل 515-2 امپدانس کل بدن  برای ولتازهای تماس تا 5000 ولت نشان داده شده است.

جدول 5-1 مقادیر امپدانس کل بدن انسان (ZT)

ولتاژ تماس

   (V)

مقادیر امپدانس کل بدن  که از رتبه صدک ذکر شده در زیر تجاوز نمی کند
5% 50% 95%
25 1750 3250 6100
50 1450 2625 4375
75 1250 2200 3500
100 1200 1875 3200
125 1200 1875 3200
220 1000 1350 2125
700 750 1100 1550
1000 700 1050 1500
مقدار حد مجاز 650 750 850

در تاریخ تهیه استاندارد IEC479-1 ، و با در نظر گرفتن مجموعه اطلاعات ملل شرکت کننده در تهیه آن، تا جایی که مربوط به امپدانس کل بدن،  می شود، مقادیر داده شده در جدول 5-1 و شکلهای 515-1 و 515-2 مطمئن ترین اطلاعات در این مورد بوده است.

شکل 515-1 مقادیر اماری امپدان کل بدن انسان زنده برای مسیر جریان دست به دست یا دست به پا و ولتاژ تماس تا

شکل 515-2 مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان زنده برای مسیر جریان دست به دست یا دست به پا ولتاژ تماس تا 5000 ولت مقدار مقاومت اولیه بدن انسان  را برای مسیر جریان دست به دست یا دست به پا می توان برای رتبهء صدک 5% برابر 500 اهم انتخاب کرد.

52- آثار عبور جریان متناوب 15 تا 100 هر تزاز بدن انسان

520-1- کلیات

         در این بخش درباره آثار جریان برق متناوب با فرکانس 15 تا 100 هرتز بحث خواهد شد. یاد آوری می شود که اطلاعات اصلی مورد استفاده در این بخش بر اساس یافته ها در جریان متناوب صنعتی 50 تا 60 هرتز قرار دارد اما اثر آنها در محدوده فرکانسهای گفته شده هم قابل استفاده فرض می شود، با این توضیح که مقادیر آستانه ای آثار برق در هر دو انتهای پهنه فرکانسها، شدیدتر می باشد.

شدت جریانهای تعیین شده در اینجا بر حسب مقدار موثر است مگر اینکه به نحوی دیگر مشخص شده باشد.

521- شدت جریان آستانه درک (threshold of perception)

حداقل شدت جریانی که نوعی احساس در بدن انسان ایجاد کند، به چند عامل بستگی دارد:

 • سطحی از بدن که با الکترود در تماس است؛
 • وضعیت محل تماس: خشک، تر، فشار، دما؛
 • مشخصه های فیزیولوژیک فردی؛

فرض می شود که انتخاب 0،5 میلی آمپر برای مقدار مناسب است.

522- شدت جریان آستانه رهایی (threshold of let-go)

    حداکثر شدت جریانی که فردی که الکترودی را در دست دارد قادر است آنرا رها کند، به چند عامل بستگی دارد:

 • سطحی از بدن که با الکترود در تماس است؛
 • شکل و اندازه الکترود؛
 • مشخصه های فیزیولوژیکی فردی.

فرض می شود که انتخاب 10 میلی آمپر برای این مقدار مناسب است.

523-شدت جریان آستانه فیبریلاسیون بطنی (threshold of ventricular fibrillation)

علت اصلی مرگ در اثر برقگرفتگی فیبریلاسیون بطنی (ventricular fibrillation) به حساب می آیند.

شدت جریان آستانه فیبریلاسیون بطنی به چند عامل بستگی دارد

 • کابلد انسان؛
 • سلامت و وضعیت کار قلب؛
 • مدت زمان عبور جریان؛
 • مسیر عبور جریان در بدن؛
 • نوع جریان (متناوب و فرکانس آن- مستقیم و تموج آن)

در مورد جریان متناوب 50-60 هرتز، اگر مدت عبور جریان از یک پر بود کار قلب طولانی تر شود، آستانه فیبریلاسیون بطنی به مقداری محسوس تنزل می کند (وضعیت وخیمتر می شود).

برای برقگرفتگی با زمانی طولانی تراز1، ثانیه فیبریلاسیون ممکن است برای جریانهایی با شدت بیش از 500 میلی آمپراتفاق افتد و برای جریانهایی با شدت چند آمپر، احتمال وقوع فیبریلاسیون فقط هنگامی اتفاق می افتد که برقگرفتگی در دوره آسیب پذیر بطنها (شکلهای 525-2 و 525-3 دیده شوند) شروع شود. در مورد اینگونه برقگرفتگی شدید با زمانی طولانی تر از یک دوره کار قلبف ممکن است ایست قلبی قابل برگشت رخ دهد.

با در نظر گرفتن مطالب فوق و نتیجه گیریهای بدست آمده از آزمونهای انجام شده بر روی حیوانات و انطباق آنها بر روی انسان، یک منحنی ترسیم شد که احتمال نمی رود پایین تر از آن فیبریلاسیون بروز کند:

برای شدتهای زیاد و زمانهای کوتاه برقراری جریان:

بین 10 میلی ثانیه تا 100 میلی ثانیه و بین 400 میلی آمپر تا 500 میلی آمپر، خطی شیب دار (تقریباً قائم) انتخاب شده است.

 • برای شدتهای کم و زمانهای طولانی برقراری جریان:

بین1 ثانیه تا بیش از 3 ثانیه و بین 50 میلی آمپر تا 40 میلی آمپر به صورت خطی شیب دار (تقریباً قائم) انتخاب شده است.

دو حد بالا و پایین به کمک یک منحنی صاف بر اساس نتایج تجربی به دست آمده به هم وصل شده است.

524- آثاردیگر جریان

       درست است که علت اصلی مرگ در نتیجه برقگرفتگی، فیبریلاسیون بطنی است اما شواهدی وجود دارد که در برخی موقع، مرگ ممکن است به علت خفگی یا ایست قلبی نیز بروز کند.

آثار پاتوفیزیولوژیک زیر نیز ممکن است بروز کند:

 • قفل شدگی عضلانی؛
 • اشکال در تنفس
 • بالا رفتن فشار خون
 • اختلال در تشکیل و انتقال ضربان قلب شامل فیبریلاسیون دهلیزی و ایست قلبی گذرا بدون فیبریلاسیون بطنی.

اینگونه آثار کشنده نیستند و معمولا قابل برگشت می باشند. آثار سوختگی در اثر عبور جریان ممکن است ظاهر شوند.

در اثر جریانهای با شدت چند آمپر، بروز سوختگیهای سنگین که احتمالاً به مرگ منجر می شوند نیز ممکن است بروز کنند.