جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

جمع بندی کلی مطالب مربوط به اتصال زمین

4P2 -2-5- جمع بندی کلی مطالب مربوط به اتصال زمین احداث دو الکترود زمین برای هر پست مطمئن تر از یک الکترود است مگر آنکه انجام این کار بی حاصل باشد(بند4P2– 2-4– (2) دیده شود)، یا شرایط مساعد فقط برای یک الکترود موجود باشد. اگر یک الکترود احداث شود، برای پایین بودن ولتاژ اتصال کوتاه […]