جمع بندی کلی مطالب مربوط به اتصال زمین

4P2 -2-5- جمع بندی کلی مطالب مربوط به اتصال زمین

 • احداث دو الکترود زمین برای هر پست مطمئن تر از یک الکترود است مگر آنکه انجام این کار بی حاصل باشد(بند4P2– 2-4– (2) دیده شود)، یا شرایط مساعد فقط برای یک الکترود موجود باشد.
 • اگر یک الکترود احداث شود، برای پایین بودن ولتاژ اتصال کوتاه Uf، لازم خواهد بود R یا Im و یا هر دوی آنها کوچک باشند. نظر به اینکه Im بستگی به عواملی خارج از کنترل تاسیسات دارد. مخصوصاً باید در پایین نگه داشتن R دقت شود.

به طور خلاصه، طبق IEC اگر یکی از دو شرط زیر برقرار باشد، احداث تنها یک الکترود زمین برای پست تراسفورماتور کافی خواهد بود:

-اگر همه یا قسمتی از کابلهای متصل به پست اعم از فشار قوی و ضعیف دارای زره فلزی بوده و وصل به زمین باشند و طول کل اینگونه کابلها یک کیلومتر یا بیشتر باشد؛

-اگر مقاومت بدنه های هادی پست نسبت به جرم کلی زمین از یک اهم تجاوز نکند.

چناچه هیچ یک از دو شرط بالا وجود نداشته باشند، لازم خواهد بود قطع مدار فشار قوی در زمانی مشخص انجام شود که شرایط آن در IEC 3644442 ذکر شده است.

(3)اگر دو الکترود احداث شوند و تابلوهای فشار ضعیف از طریق الکترود زمین فشار قوی زمین شود، تابلوهای فشار ضعیف پست باید با درجه عایقبندی بالاتری انتخاب شوند. طبق IEC توانایی مقاومت عایقبندی و زمان قطع برق فشار قو برای تابلوهای فشار ضعیف نباید از مقادیر جدول 4P2-1 بیشتر باشد.

جدول 4P2-1

رابطه مقاومت عایقبندی در تابلوهای فشار ضعیف و زمان قطع فشار قوی

تنش مجاز ولتاژ در تاسیسات

فشار ضعیف (LV) (ولت)

مدت زمان مجاز

(ثانیه)

Un 1،5 5<
750+ Un 1،5 5>

 

4P2 -2-6- راهنمای احداث الکترود برای یک پست توزیع در سیستم TN

      در بخش 4P2 -2-3 مسایلی که باید در احداث الکترود با الکترود های زمین پست مورد توجه قرار داده شوند بازگو شده است. در زیر نمونه های عملی به صورت طرحواره ارائه می شوند. 

(1)شکل 4P2-7 طرحواره ساده ترین حالتی را نشان می دهد که برای احداث الکترود زمین در سیستم TN وجود دارد. فرض بر این است که سیستم فشار قوی به طور کامل زیر زمینی است و زره کابلها نیز در تماس با زمین است. در این حالت:

– نوع خط فشار ضعیف(هوایی یا کابلی) در انتخاب یک یا دو الکترود تاثیر ندارد.

– همه بدنه های هادی- اعم از فشار قوی و ضعیف- همبندی شده و به یک الکترود وصل می شوند.

– نقطه خنثای فشار ضعیف و هادی PEN به نقطه همبندی وصل می شود.

شکل 4P2-7 ساده ترین حالت برای احداث اتصال زمین مشترک در سیستم TN

(2)شکل 4P2-8 طرحواره حالتی را نشان می دهد که یک خط فشار قوی هوایی از نقطه ای به بعد تبدیل به خط کابلی می شود و زره کابل در تماس با زمین است و به صورت بخشی از الکترود عمل می کند. طول کابل یک کیلومتر یا بیشتر است.در انتهای قسمت هوایی یک پست و در انتهای قسمت کابلی نیز یک پست تراسفورماتور از خط تغذیه می کند.

الف) – در طرف چپ شکل که پست از خط هوایی تغذیه می کند، شرایط به قرار زیراند:

 • چون پست از خط هوایی تغذیه می کند باید دارای دو الکترود مستقل باشد
 • همه بدنه های هادی فشار قوی و تراسفورماتور همبندی شده و به یک الکترود وصل می شوند؛
 • نقطه خنثای فشار ضعیف و هادی PEN نیز به کمک الکترود مستقلی زمین می شوند. فاصله این الکترود از الکترود فشار قوی باید حداقل 20 متر باشد.
 • بنا به فرض چون سازه ساختمان تابلوها را بطور طبیعی به همدیگر وصل نمی کند، تابلوهای فشار ضعیف باید از طریق الکترود فشار ضعیف زمین شوند.

ب) در طرف راست شکل که پست از خط کابلی تغذیه می کند شرایط به قرار زیراند:

 • شروع فشار قوی یک خط هوایی است اما پس از تبدیل آن به خط کابلی که به طول یک کیلومتر در تماس با زمین امتداد دارد، مشابه حالتی که در آن خطوط فشار قوی سراسر کابلی می باشند. می توان فقط به یک الکترود زمین مشترک بسنده نمود. بند 4P2 -204-2 (2) را ببینید.
 • نقطه خنثای فشارضعیف و هادی PEN به نقطه همبندی وصل می شود.

شکل 4P2 -8 دو حالت مختلف برای احداث اتصال زمین- یکی مشترک و دیگری مجزا در سیستم TN

 • شکل 4P2 -9 طرحواره حالتی را نشان می دهد که یک پست تراسفورماتور بوسیله خط فشار قوی هوایی تغذیه می شود که قاعدتاً باید برای آن دو الکترود زمین مستقل احداث شود، اما چون بنا به فرض امکان احداث دوالکترود زمین مستقل به علت وجود اجسام دفن شده فلزی در منطقه پست وجود ندارد، چاره ای نیست جز اینکه به یک الکترود بسنده شود.
 • به دلیل وجود اجسام فلزی در تماس با زمین از آنها هم به عنوان الکترود و هم به عنوان هادی همبندی استفاده می شود. در این حالت همه بدنه های هادی اعم از فشار قوی و ضعیف و اسکلت سازه و همین طور نقطه خنثا و هادی PEN با همدیگر همبندی و به الکترود زمین (اجسام فلزی مورد بحث که در طرحواره به شکل یک لوله نشان داده شده است) وصل می شوند.

یادآوری- فرض بر این است که اجسام دفن شده فلزی در منطقه پست فراوانند که این خود سبب کم شدن مقاومت اتصال به زمین می گردد و در نتیجه اینکه در اغلب موارد شرط 1 اهم ذکر شده در بند 4P2-2-4 ، برقرار است.

شکل 4P2 -9 حالتی برای احداث اتصال زمین مشترک اگر احداث زمینهای مجزا ممکن نباشد.در سیستم TN

 • شکل 4P2-10 طرحواره حالتی را نشان می دهد که یک پست تراسفورماتور بوسیله خط فشار قوی هوایی تغذیه می شود و خط فشار ضعیف خروجی از پست نیز هوایی است:

شکل 4P2-10 حالتی با دو اتصال زمین مجزا- خط هوایی و زمین تابلو از طریق PEN در سیستم TN

 • چون پست از خط هوایی تغذیه می کند. باید دارای دو الکترود مستقل باشد.
 • برای اینکه الکترودها در حوزه ولتاژ یکدیگر قرار نگیرند. فاصله آنها باید حداقل 20 متر باشد.
 • چون بنابر فرضف سازه ساختمان تابلوها را بطور طبیعی به همدیگر وصل نمی کند،تابلوهای فشار ضعیف باید از طریق الکترود فشار ضعیف (هادی PEN) زمین شود.

(5)- شکل 4P2 -11 طرحواره حالتی را نشان می دهد که یک پست تراسفورماتور بوسیله خط فشار قوی هوایی تغذیه می شود و یک یا چند خط فشار ضعیف خروجی از پست کابلی و یا غلاف عایق است:

 • چون پست از خط هوایی تغذیه می کند، باید دارای دو الکترود مستقل باشد.
 • چون بنابر فرض، سازه ساختمان تابلوها را بطور طبیعی به همدیگر وصل نمی کند، تابلوهای فشار ضعیف باید از طریق الکترود فشار ضعیف (هادی PEN) زمین شود.
 • نظر به اینکه زره کابل با غلافی عایق پوشیده شده است زره در تماس با زمین تلقی نمی شود ولی به موازات هادی PEN عمل می کند و چون در محل پست کاملاً از زمین فشار قوی مجزا است، حوزه ولتاژ الکترود فشار قوی را تا جایی که ادامه می یابد گسترده نمی کند. با حالت (6) و شکل 4P2-12 مقایسه کنید.