جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

4P1 _ کلیات

4P1 – 3-0- کلیات      سالهاآزمایش، اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات و مطالعه نتایج آزمونها و تجارب انجام شده، نشان داده است که از بتن مسلح که بدون توجه به ملاحظات برقی و فقط به منظور اصلی آن که ایجاد نشیمنگاه برای سازه ساختمان ریخته می شود، با اندکی تغییر که عمدتاً منحصر به […]