جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

مقاومتهای الکترودهای کمکی

 491-4-4- مقاومتهای الکترودهای کمکی       از شکل 491-1، نتیجه گیری می شود که مقاومت الکترودهای T و  ، تعیین کننده توان تراسفورماتور یا ژنراتور یا هر نوع منبع دیگری است که جریان مورد نیاز را تامین می کند. از دو مقاومت سری T و ، مقاومت  تعیین کننده است زیرا معمولاً خیلی بزرگتر از مقاومت […]