جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

فصل چهارم _ زمین و مقاومت الکتریکی آن

فصل چهارم زمین و مقاومت الکتریکی آن پیوست1- بعضی نکات ناگفته درباره: اثر الکترو شیمیایی زمین بکارگیری بتن غیر مسلح پی به عنوان الکترود زمین بکارگیری بتن مسلح پی به عنوان الکترود زمین و اسکلت بتنی یا فولادی سازه به صورت هادی پایینروی صاعقه استانداردهای مربوط به بتن مسلح پی به عنوان الکترود زمین  4P1 […]