جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

اندازه گیری شدت جریان

491-3 شرح آزمون 491-3-1- اندازه گیری شدت جریان      شدت جریان IT که مدار آن از طریق منبع تغذیه، الکترود کمکی  ، جرم زمین و سپس الکترودهای اصلی T و الکترود کمکی   بسته می شود، اندازه گیری می گردد. بدیهی است که شدت جریان اندازه گیری شده تماماً از الکترود T عبور نمی کند […]