جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

استحکام هادی اتصال زمین

 462- استحکام هادی اتصال زمین      علاوه بر نیروهای مکانیکی که ممکن است سبب پارگی هادی اتصال زمین شوند، خوردگی شیمیایی (اثر مواد شیمیایی خاک بر روی فلزهادی اتصال زمین) و خوردگی الکترو شیمیایی (تشکیل پیل بوسیله فلزات ناهمگون در زمین). خطراتی است که هادی اتصال زمین با آنها روبرو می باشد. در مورد خوردگی […]