جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود زمین

48- گرادیان ولتاژ در اطراف الکترود زمین 480- کلیات         گرادیان ولتاژ در اطراف همه الکترودهای قائم و افقی و صفحه ای، ایجاد می شود، اما در اطراف الکترود قائم بارزتر از همه است؛ لذا بیشتر مطالب توضیحی برای این نوع الکترود است. 481- گرادیان ولتاژ در اطراف یک الکترود زمین قائم       در قسمت […]