جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

غلافهای هادی کابلها

 451-غلافهای هادی کابلها       معمولاً غلاف و زره فلزی کابلها بعنوان بخشی از الکترود زمین یک سیستم الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند خلاصه اینکه اینها مناسب ترین مسیرهای برگشتی جریانهای اتصالی نیز هستند. البته استفاده از غلاف زره فلزی کابلها به عنوان الکترود زمین هنگامی موثر است که غلافی از عایق پلاستیکی یا مشابه […]