غلافهای هادی کابلها

 451-غلافهای هادی کابلها

      معمولاً غلاف و زره فلزی کابلها بعنوان بخشی از الکترود زمین یک سیستم الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند خلاصه اینکه اینها مناسب ترین مسیرهای برگشتی جریانهای اتصالی نیز هستند. البته استفاده از غلاف زره فلزی کابلها به عنوان الکترود زمین هنگامی موثر است که غلافی از عایق پلاستیکی یا مشابه ان، مانع تماس غلاف / زره با زمین نشود و یا اینکه غلاف پلاستیکی از نوع نیم هادی باشد که در سالهای اخیر جای خود را در صنعت کابل سازی باز کرده است یکی از استانداردهای معتبر (IEE/ANSI)  استفاده از غلاف یا زره فلزی مجهز با غلاف نیم هادی را به شرطی مجاز می داند که “مقاومت ویژه شعاعی” آن از 100 اهم متر، بیشتر نباشد. مقاومت ویژه شعاعی با رابطه زیر بیان می شود: مقاومت واحد طول غلاف (اهم) مساحت جانبی واحد طول غلاف

 =  مقاومت ویژه شعاعی

ضخامت میانگین غلاف رویی نیم هادی

452- اجزای فولادی سازه ها

452- 1- کلیات

      مقصود از اجزای فولادی سازه ها ، هر نوع قطعات فولادی مربوط به سازه ها است که یا مستقیماً و یا از طریق بتنی که دور آنها ریخته شده است (فونداسیون). با زمین در تماس باشند. بدیهی است دفن اجزای فولادی سازه ها بدون هیچگونه حفاظ، جز در مواردی نادر و با استفاده از فولادهای مخصوص ضد زنگ، انجام نمی شود بنابراین در اینجا، اجزای فولادی سازه های داخل بتن و از آن میان میلگردهای بتن مورد نظر خواهند بود.

معمولا استفاده از مجموعه بتن و فولاد داخل آن بعنوان الکترود در بیشتر موارد امکانپذیر است. مقاومت الکترود بتن/ فولاد در اغلب موارد بعلت سطح زیاد آن، بقدری پایین است (کمتر از اهم) که کمتر الکترود دیگری، حتی با صرف مبالغی زیاد می تواند با آن رقابت کند. بدیهی است که مقاومت اتصال به زمین بتن/ فولاد به جنس و رطوبت زمینی که در آن قرار دارد بستگی خواهد داشت و جز در موارد نادر که زمین که زمین محل استقرار بسیار خشک باشد، مقاومت مخصوص در دمای عادی بین 30 الی 90 اهم متر است که از بسیاری از انواع خاکها کمتر است.

با تمام این مزایا لازم است به خورده شدن فولاد در داخل بتن، توجه شود، زیرا محصول خورده شدن بتن حجمی بیش از فولاد دارد و در نتیجه ممکن است سبب ترک خوردن بتن شود. در این مورد باید جریانهایی که بطور دائم از الکترود به زمین نشت می کنند بررسی شوند. یکی از علل وجود این جریانها، نبودن سازگاری بین مجموعه بتن/ فولاد و اجزای دیگر در تماس با زمین و همبندی شده با آن است. بخش 442 دیده شود.

لازم است توجه شود که جریان متناوب سبب ایجاد خوردگی در میلگردهای بتن نمی شود یا خرابی ایجاد شده بوسیله ان در محدوده توانایی عبور جریان، ناچیز و قابل اغماض است، ولی یکی از خواص “زمین الکترولیت” این است که بصورت یک نیم هادی هم عمل می کند که نتیجه آن ایجاد جریان یکسو شده بطور دایمی است، هر چند شدت این جریان زیاد نباشد. در مواردی که انتظار می رود جریان نشت به زمین در تاسیسات قابل ملاحظه باشد، با این مسئله در حین کار ثابت شود، بهترین راه جلوگیری از خرابی، استقرار الکترود یا الکترودهای اضافی از انواعی است که قبلاً درباره آنها صحبت شده است تا مسیری اضافی برای عبور این جریانها بوجود آید.

اگر مقاومت الکترود بتن / فولاد بقدر کافی کم باشد، در اثر عبور جریان به زمین، در بتن ترک خوردگی ایجاد نخواهد شد.

452-2- پیش بینی مقاومت کل یک سیستم اتصال زمین بتن/ فولاد

     معیار اصلی ار آیی یک سیستم اتصال زمین، پس از آماده شدن آن برای بهره برداری، به کمک اندازه گیری ، بدست می اید، ولی قبل از آن و در مراحل مختلف پیشرفت کار، برای پیش بینی مقاومت یک سیستم کامل، لازم است اندازه گیریهای متعدد انجام شود. در شروع کار و در طول عمر تاسیسات نیز به تناوب با اندازه گیری های دوره ای، بهره برداران باید نسبت به کارآیی سیستم مطمئن شوند. یادآوری می نماید که قسمت عمده مقاومت زمین، بعلت وجود بتنی است که بلافاصله در اطراف فلزات (میلگرد) پی قرار دارد و بستگی شدیدی به رطوبتی دارد که در بتن موجود می باشد (بتن جاذب رطوبت است). در طول زمان، رطوبت بتن به حالت تعادل در می آید و با توجه به فصل به مقدار آن افزوده می شود که تمام این عوامل باید در محاسبات و پیش بینی های مربوط به حساب آورده شوند. در مورد پی هایی که مشابه هم هستند اندازه گیری یک یا چند پی انفرادی قبل از اینکه به همدیگر وصل شوند، نشانگر ارزنده ای برای پیش بینی تغییرات مقاومت در هر یک از آنها و در نتیجه بر آورد کل مقاومت خواهد بود. با فرض اینکه مقاومت متوسط یک پی در دست باشد، و پی ها بشکل تقریباً مستطیل ترتیب یافته باشند، مقاومت کل سیستم از رابطه زیر قابل محاسبه خواهد بود:

(8-4)                                                                     

در این رابطه:                                                                      a=

 و

=   مقاومت یک الکترود منفرد به اهم؛

 = ضریبی است که مقدار ان از جدول 4-4 به دست می اید؛

l= مقاومت ویژه خاک به اهم متر؛

P= تعداد الکترودهایی که پی ها را تشکیل می دهند؛

 = Sفاصله میانگین بین دو الکترودمجاور (فرض بر این است که این فاصله بقدری است که a ازحدود2،0 کمتر است)

حفظ مداومت الکتریکی بین کلیه اجزای فلزی الکترود بتن/ فولاد، از ضروریات است تا یک تاسیسات الکترود گسترده یکپارچه بحساب آید، ولی مقرارت مختلف، در این خصوص اتفاق نظر ندارند. بدین ترتیب که یکی از آنها بهترین روش انجام اتصالات در داخل بتن را جوشکاری می داند (بدون آنکه کافی بودن اتصالات مجاز از نظر بتن ریزی را برای حفظ مداومت الکتریکی نفی کند) و دیگری اتصالات مجاز از نظر بتنکاری را برای حفظ مداومت الکتریکی کافی می داند (بدون آنکه جوشکاری را بهترین روش انجام اتصالات در داخل بتن معرفی نماید). در خارج از بتن، حفظ مداومت الکتریکی با روشهای معمول انجام می شود.

مقاومت (R)  یک ستون بتنی (قائم ) بدون در نظر گرفتن تاثیر میلگردهای دیگر (افقی) در تماس با زمین و بترتیب زیر قابل محاسبه است:

  در این رابطه:

P = مقاومت ویژه خاک بر حسب اهم متر؛

= مقاومت ویژه بتن بر حسب اهم متر؛

L= طول میلگرد زیر سطح زمین بر حسب متر؛

d =ضخامت بتن بین میلگردها و خاک بر حسب متر؛

z = فاصله میانگین هندسی در مجموعه میلگردها بر حسب متر (طبق جدول 4-8). 

 453- میلگردهای شمعهای بتنی و سپرهای ورق فولادی

      از شمعهای بتنی و سپرهای فولاذی می توان به منظور ایجاد الکترودهای زمین مناسب استفاده نمود. در این موارد لازم است برای ایجاد محل اتصال به میلگردها یا صفحات فولادی سپرها و بر قراری تداوم الکتریکی، قبلاً و بموقع و با مشورت با مهندسین سازه، اقدام نمود.