جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

ساختمان و جنس الکترودهای افقی

434-2- ساختمان و جنس الکترودهای افقی و عمق دفن آنها (الکترودهای دفن شده در کانال) 434-2-1- ساختمان و جنس الکترود الکترودهای تسمه ای از مس؛ الکترودهای تسمه ای از آهن گالوانیزه گرم؛ الکترودهای سیم مسی. حداقل سطح مقطع تسمه مسی نباید از 50 میلیمتر مربع و ضخامت آن هم از 2 میلیمتر کمتر باشد. بنابراین […]