جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

خوردگی الکترودها در اثر همبندی با فلزات دیگر

442- خوردگی الکترودها در اثر همبندی با فلزات دیگر (خوردگی الکترو شیمیایی با کاندی)        همبندی اجزای فلزی مختلف مدفون در خاک یا برای دستیابی به مقاومتی کوچکتر برای یک سیستم الکترود زمین انجام می شود یا اینکه هدف از آن حصول ایمنی از راه همولتاژ کردن اجزای ساختمانی مختلف است. اگر این اجزای فلزی […]