جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

الکترودهای قائم

 432-الکترودهای قائم 432-1- کلیات الکترودهای قائم از متداول ترین نوع الکترود می باشند مخصوصاً در مواردی که فضای افقی کافی در دسترس نباشد یا برای کم کردن مقاومت زمین، الکترودهای قائم و افقی با هم بکار روند. مقاومت تقریبی یک الکترود قائم، از رابطه زیر محاسبه می شود: (4-4)                                                            در این رابطه: P = مقاومت […]