جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

برقراری اتصال به زمین

 33- قدم بعدی: برقراری اتصال به زمین 331- شرح یک سیستم توزیع پیشرفته تر در سیر تکاملی سیستمها که مقدمه سیستم TT  امروزی است 331-1- اگر فقط به ایجاد اتصال زمین سیستم بسنده شود یعنی اگر طبق آنچه که تا حالا گذشت، یک نقطه از سیستم یعنی نقطه خنثا فقط با در نظر گرفتن لزوم […]