جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

اولین سیستم توزیع ابتدایی

3-2-اولین سیستم توزیع ابتدایی 3-2-1- شرح یک سیستم توزیع که پیش در آمد سیستم IT امروزی است آشنایی انسان با برق به طور کلی و با نقش زمین یا محیط زیست در آن و واکنش عایقها نسبت به شدت میدان الکتریکی و پیدایش جرقه ها بین نقاطی که تا لحظه ای پیش هیچ عیبی نداشتند […]