جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

شناسایی هادیها در سیستمهای جریان مستقیم

 211-2 شناسایی هادیها در سیستمهای جریان مستقیم -برای مشخص کردن هادی خط از حرف L( که اولین حرف کلمه Line است ) استفاده می شود. L+  هادی مثبت ; –L هادی منفی. برای مشخص کردن هادی میانی از حرف M ( که اولین حرف کلمه Midاست ) استفاده می شود. – برای مشخص کردن هادی […]