شناسایی هادیها در سیستمهای جریان مستقیم

 211-2 شناسایی هادیها در سیستمهای جریان مستقیم

-برای مشخص کردن هادی خط از حرف L( که اولین حرف کلمه Line است ) استفاده می شود.

L+  هادی مثبت ;

L هادی منفی.

برای مشخص کردن هادی میانی از حرف M ( که اولین حرف کلمه Midاست ) استفاده می شود.

برای مشخص کردن هادی حفاظتی از حروف PE  (که اولین حروف Protective Earthing  است) استفاده می شود. شکلهای ردیف 218 را ببینید.

 1- یاد آوری: برای نامگذاری یک هادی یا مقاومت یا هر نوع مفهوم دیگری با استفاده ازحروف اختصاری، IEC هرگز دلیل انتخاب حرف یا حروف را به طور رسمی بازگو نمی کند.

با توجه به شمار اعضای این سازمان و زبانهای مختلفی که از آنها استفاده می کنند. شاید این سیاستی معقول باشد زیرا از اختلافات ناشی از تعصبات ملی جلوگیری می کند   اما برای ذهن کنجکاو استفاده کنندگان ، کشف رمز حروف اختصاری فعالیتی جالب توجهباقی خواهد ماند.

2- یاد آوری: در زیر حروف اختصاری اسامی هادیهایی آورده می شوند که در حال حاضر در این کتاب کمتر به آنها اشاره خواهد شد. معهذا برای تکمیل لیست، مفید خواهند بود ضمناً ممکن است در حال حاضر بعضی از آنها هنوز از طرف IEC رسمیت نداشته باشند.

FPE=Functional Earthing+ Protective Conductor                         در مورد DC 

PER= Protective Earthing + Return Conductor                           یا IEC 

212- نشانه های ترسیمی هادیها طبق IEC

برای شناسایی هادیهای مختلف در دیاگرامها و نقشه ها، IEC  نشانه هایی را تدوین نموده است

که در شکل  1-212 در زیر ارائه می شوند. استفاده از این نشانه ها در خواندن نقشه ها و دیاگرامها سهولت بسیاری را ایجاد می کند. مبنای تهیه نشانه ها، جریان متناوب است اما از همان نشانه ها برای شناسایی هادیهای مشابه در جریان مستقیم نیز استفاده می شود.

شکل 212-1 نشانه های ترسیمی هادیها

شکلهای ردیف 215، 216، 217، 218 را ببینید.

213- شناسایی نوع رابطه یک سیستم الکتریکی بازمین طبق IEC

گفته شد که زمین، مهمترین نقش را در سیستمهای برق به عهده دارد درباره نقش زمین در برق صحبت شده است و در اینجا فقط به یاد آوری نکات زیر بسنده می شود.

همه سیستمهای عادی برق باید به زمین وصل باشند (نقطه خنثا) و در مورد یک سیستم مخصوص (سیستم IEC-IT  که نسبت به زمین عایق است. باید اتصال به زمین وجود داشته باشد تا در صورت وقوع خرابی در سیستم IT اتصال به زمین قابل کشف باشد.

IEC وصل بودن یک نقطه از سیستم را به زمین با حرف T نشان می دهد که حرف اول کلمه Terra یعنی زمین است (ریشه لاتین) و وصل نبودن یک نقطه از سیستم را به زمین یا وصل بودن آن را به زمین از طریق امپدانسی بزرگ، یا حرف  I نشان می دهد که حرف اول کلمه IsoIated است.

برای مشخص کردن مقدار اتصال به زمین هادی خنثا (یا فاز) ، IEC از نشانه   استفاده می کند.

شکلهای ردیف 215 و 216 و 217 را ببینید.

214- شناسایی نحوه اتصال به زمین بدنه های تجهیزات الکتریکی طبق IEC

     همانطور که همه سیستمهای عادی برق باید به زمین وصل باشند، در همه سیستمهای برقی برای حفظ  ایمنی انسان و دام در برابر برقگرفتگی، بدنه های هادی تجهیزات برقی باید یا از طریق هادی خنثا و یا به صورت مستقیم، به زمین اتصال داده شوند. بنابراین نحوه وصل بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی به زمین بسیار مهم است.

IEC وصل بودن بدنه های هادی تجهیزات را به زمین از طریق هادی خنثا با حرف N نشان می دهد که حرف اول کلمه Neutral(خنثا) است و وصل مستقیم تجهیزات الکتریکی را به زمین با حرف T نشان می دهد.

برای مشخص کردن مقدار مقاومت اتصال به زمین بدنه های هادی تجهیزات الکتریکی (سیستم TTوITIEC) از نشانه استفاده می شود.

شکلهای ردیف 215 و 216 و 217 را ببینید.

215- نامگذاری سیستمهای الکتریکی طبق IEC

IEC سه سیستم الکتریکی را شناسایی کرده است. شناسایی اصلی با دو حرف از حروفی که قبلاً گفته شده اند انجام می شود. در مورد یکی از سه سیستم، از حروف اضافی هم استفاده می شود.

از دو حرف اصلی شناسایی، حرف اول از سمت چپ رابطه سیستم را با زمین باز گو می کند:

حرف اول از سمت چپ T   یعنی یک نقطه از سیستم به زمین وصل است.

حرف اول از سمت چپ I   یعنی سیستم از زمین مجزا است یا با مقاومتی بزرگ به آن وصل است.

از دو حرف اصلی شناسایی، حرف دوم از سمت چپ رابطه بدنه های هادی تجهیزات را با زمین بازگو می کند:

حرف دوم از سمت چپ T   یعنی بدنه های هادی، مستقل از زمین سیستم، به زمین وصل اند.

با توجه به مطالب بالا سه سیستم مورد بحث به قرار زیرند.