جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

واژه نامه فارسی- انگلیسی 2

 ر راه انداز(استارتر) [441-14-38]    Starter راه انداز ستاره- مثلث [441-1444]     Star- Delta Starter رشته (هسته) (کابل) [461-04-04]    Coreb[Insulated  Conductor (USA)            ز زره کابل [461-05-06]    Armour) of a cable) زمین [826-04-01]     (Eart Ground (USA سینی کابل [826-06-08]    Cable Tray (سیستم) تغذیه برای سرویسهای ایمنی [826-01-05]    (supply system for) Safety ServicesEmergency Power System (USA) سرویس […]