جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

تعریفها و فرهنگ لغات 4

 D تماس مستقیم                                                             direct contact تماس افراد یا احشام است با قسمتهای برقرار جداکننده                                                                   disconnector وسیله مکانیکی قطع و وصل است که در حالت قطع، فاصله جدایی لازم را طبق مشخصات، به وجود می آورد. یاد آوری: کلید جدا کننده قادر است فقط هنگامی یک مدار را قطع یا وصل کند […]