تعریفها و فرهنگ لغات 4

 D

تماس مستقیم                                                            

direct contact

تماس افراد یا احشام است با قسمتهای برقرار

جداکننده                                                                  

disconnector

وسیله مکانیکی قطع و وصل است که در حالت قطع، فاصله جدایی لازم را طبق مشخصات، به وجود می آورد.

یاد آوری: کلید جدا کننده قادر است فقط هنگامی یک مدار را قطع یا وصل کند که جریانهای قابل اغماض برقرار شده یا قطع شوند و یا تغییر قابل ملاحظه ای بین ولتاژ دو سرهر یک از قطبهای کلید جدا کننده ایجاد نشود. همینطور جداکننده قادر است جریانهایی را در شرایط عادی از مدار عبور دهد و برای زمانی مشخص، جریانهایی را در شرایط غیر عادی، مانند جریانهای اتصال کوتاه را تحمل کند.

مجرا                                                                                                     

duct

معبر سر بسته ای است در زیر زمین یا در داخل سازه که با هدف جا دادن یک یا چند کابل در داخل آن، پیش بینی می شود که امکان دارد به داخل مجرا کشیده شوند.

مجرا کشی                                                                                  

Ducting

مجرای کابل کشی                                                                       

cable ducting

محفظه ای است ساخته شده در کارخانه از فلز یا مواد عایق که سیستمی است غیر از لوله کشی

یا شینه کشی(تراکینگ) و برای حفاظت کابلها پیش بینی می شود که پس از نصب مجرا به داخل آن کشیده می شوند. این سیستم نباید حتماً جزئی از ساختار ساختمان را تشکیل دهد.

سیستم مجرای کابل کشی                      

cable ducting system

سیستمی است از محفظه های بسته با مقطعی غیر از دایره ای شکل برای هادیهای عایقدار و کابلها در تاسیسات الکتریکی که می توان آنها را به داخل کشید یا آنها را تعویض نمود.

E

اتصال زمین                                                                                           

earthing

زمین                                                           

(earth ground (USA

جرم های کره زمین است که پتانسیل الکتریکی آن در هر نقطه به صورت قرار دادی برابر صفر گرفته می شود.

الکترود زمین                                               

earth electrode

یک قسمت هادی یا مجموعه ای از قسمتهای هادی که در تماس نزدیکی با زمین (خاک) بوده و با آن اتصال الکتریکی برقرار می کند.

مقاومت کل زمین                      

total earthing resistance

مقاومت بین ترمینال اصلی زمین و کره زمین است.

الکترود زمین مستقل        

electrically independent

از نظر الکتریکی                                                                            

 earth electrods

الکترودهای زمینی هستند که در چنان فاصله ای از همدیگر قرار دارند که در صورت عبور حداکثر جریان ممکن از یکی از آنها، بر پتانسیل دیگر الکترودها اثر قابل ملاحظه ای باقی نگذارد.

هادی زمین          

earthing conductor grounding

(Electro conductor (USA

یک هادی حفاظتی است که ترمینال یا شینه اصلی زمین را به الکترود زمین وصل می کند.

ترمینال اصلی زمین       

main earthing terminal

زمین                                                     

(main earthing bar) groundbus (USA)

ترمینال یا شینه ای است که برای وصل هادیهای حفاظتی، شامل هادیهای همبندی برای همولتاژ کردن و هادیهای مربوط به اتصال زمین عملیاتی(در صورت وجود) به سیستم زمین، پیش بینی می شود.

ایست اضطراری                                                    

emergency soppin

قطع و وصل اضطراری برای ایست حرکتی که خطرناک شده است.

محفظه قسمتی است که تجهیزات را در برابر بعضی از آثار خارجی، و در تمامی جهات در برابر تماس مستقیم، حفاظت می کند.

محفظه(یک مجموعه)                  

 (enclosure (of aassembly

قسمتی است از یک مجموعه که برای تجهیزات ،  درجه ای از حفاظت در برابر آثار خارجی را ایجاد می کند و در برابر نزدیک شدن یا تماس با قسمتهای برقرار یا اجزای متحرک نیز حفاظت مشخصی را بر قرار می نماید.

محیط                                                                                          

Environment

شرایط محیطی                                

environmental conditions

شرایط فیزیکی و شیمیایی است که نسبت به فرآورده ای که در زمانی مشخص بر آن اثر میگذارند، خارجی به حساب می آیند و تشکیل می شوند از ترکیبی از تک تک پارامترهای محیطی و شدت اثر هر یک از آنها.

یاد آوری: شرایط محیطی معمولاً تشکیل می شوند از شرایط محیطی که در طبیعت وجود دارد و شرایط محیطی که بوسیله خود فرآورده با منابع خارجی ایجاد می شوند.

پارامترهای محیطی

IEC 721-1                     environmental parameters

یک یا چند ویژگی فیزیکی یا شیمیایی می باشد(مانند دما، رطوبت، شتاب).

مثال: پارامتر محیطی، لرزش بوسیله نوع لرزش( سینوسی، نامنظم) شتاب و فرکانس مشخص می شود.

شدت شرایط                                                                    

severities of

محیطی                                                                           

 environmental conditions

ارزش عددی هر یک از مقادیر مشخص کننده پارامترهای محیط.

مثال: شدت لرزش سینوسی با مقدار شتاب(بر حسب متر بر مجذور ثانیه) و فرکانس(هرتز) مشخص می شود.

EQUIPMENT

تجهیزات

تجهیزات الکتریکی                       

electrical equipment  

هر نوع مصالح و لوازم و وسایل و تجهیزاتی است که در تولید، تبدیل، انتقال، توزیع یا مصرف انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد، مانند: تراسفورماتورها، اسباب آلات، وسایل اندازه گیری، وسایل حفاظتی، تجهیزات سیستمهای سیم کشی و وسایل مصرف کننده انرژی الکتریکی مانند لوازم خانگی و غیره.

تجهیزات                                                  

current

مصرف کننده جریان                       

using equipment 

تجهیزاتی است که برای تبدیل انرژی الکتریکی به نوعی انرژی دیگر در نظر گرفته می شود مانند روشنایی، گرما، و نیروی جنبشی.

تجهیزات قابل حمل با دست           

portable equipment 

تجهیزاتی است که هنگام کار حرکت داده می شود یا در حالی که به منبع تغذیه وصل می باشد به آسانی از جایی به جای دیگر قابل حمل است.

تجهیزات دستی                                  

hand-held equipment

تجهیزاتی است قابل حمل با دست که هنگام کار عادی، در دست گرفته می شود و اگر در آن موتور وجود داشته باشد، قسمتی جدا نشدنی از تجهیزات را تشکیل دهد

تجهیزات ساکن                                  

stationary equipment

تجهیزاتی است از نوع نصب ثابت و یا از نوعی که برای آن دستگیره ای برای حمل پیش بینی نشده است و جرم آن به اندازه ای است که قابل حرکت نباشد.

مثال: در استاندارهای IEC مقدار این جرم برای لوازم خانگی 18 کیلوگرم است.

تجهیزات نصب ثابت                                  

fixed equipment

تجهیزاتی است که به نوعی تکیه گاه بسته شده یا به نحوی دیگر در محلی مشخص محکم شده باشد.

همبندی برای همولتاژ کردن                                              

Equipotential Bonding

همبندی برای همولتاژ کردن       

equipotential bondinzz

هادی همبندی                  

equipotential

برای همولتاژ کردن                

bonding conductor

هادی حفاظتی ای است برای تضمین همبندی برای همولتاژ کردن.

بدنه هادی                             

exposed conductive PART

بدنه هادی است مربوط به تجهیزات الکتریکی که می توان آن را لمس نمود و در حالت عادی بر قرار نیست ملی ممکن است در صورت بروز اتصالی، برقرار شود.

یادآوری: یک قسمت هادی از تجهیزات الکتریکی که در شرایط بروز اتصالی تنها از طریق برقرار شدن یک بدنه هادی ممکن است بر قرار شود، بدنه هادی به حساب نمی آید.

بدنه هادی بیگانه                            

extraneous conductive PART

قسمت هادی ای است که جزیی از تاسیسات الکتریکی را تشکیل نمی دهد ولی ممکن است پتانسیلی را که عموماً پتانسیل زمین است در معرض تماس قرار دهد.