جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

تعریفها و فرهنگ لغات 5

G Ground(USA) earth I تماس غیر مستقیم                                                  Indirect Contact تماس افراد یا احشام است با بدنه های هادی که در شرایط بروز اتصالی برقرار شده است. تاسیسات                                                                            installation تاسیسات                                 electrical  الکتریکی (ساختمانها)                                     (installation (of buildings مجموعه ای است از تجهیزات الکتریکی در ارتباط با هم برای تامین هدف یا هدفهایی […]