تعریفها و فرهنگ لغات 5

G

Ground(USA) earth

I

تماس غیر مستقیم                                                

 Indirect Contact

تماس افراد یا احشام است با بدنه های هادی که در شرایط بروز اتصالی برقرار شده است.

تاسیسات                                                                           

installation

تاسیسات                                

electrical

 الکتریکی (ساختمانها)                                    

(installation (of buildings

مجموعه ای است از تجهیزات الکتریکی در ارتباط با هم برای تامین هدف یا هدفهایی مشخص که دارای مشخصه های هماهنگ نیز می باشند.

سرویس ورودی یک           

origin of an electrical installation 

تاسیسات الکتریکی                      

(service entrance (USA

نقطه ای است که در آن انرژی الکتریکی به ساختمان تحویل می شود.

فرد آموزش دیده                          

instructed person

فردی مانند عضو گروه عملیات یا نگهداری که به قدر لازم تعلیم دیده یا تحت نظارت فردی کار آزموده قرار داشته باشد تا او را قادر به اجتناب از خطرات ناشی از برق نماید.

Insulation

عایقبندی- عایق

عایقبندی اصلی                                        

basic insulation

عایقبندیی است که به قسمتهای برقرار اعمال می شود تادر برابر برقگرفتگی، ایجاد ایمنی اصلی کند.

یاد آوری- عایقبندی اصلی شامل عایقبندیی که منحصراً برای هدفهای عملیاتی به کار می رود، نیست.

عایقبندی تکمیلی                         

supplementary  insulation

عایقبندیی است مستقل که علاوه بر عایقبندی اصلی اعمال می شود تا در صورت بروزخرابی در عایقبندی اصلی، ایجاد ایمنی در برابربرقگرفتگی ایمنی ایجاد کند.

عایقبندی مضاعف                                        

double insulation

عایقبندیی است متشکل از هر دو عایقبندیهای اصلی و تکمیلی.

عایقبندی تقویت شده                      

reinforced insulation

یک سیستم عایقبندی واحد است که به قسمتهای برقرار اعمال می شود تا در شرایطی که در استانداردهای مربوطه IEC مشخص می شود. در برابر برقگرفتگی درجه ای از حفاظت راکه معادل عایقبندی مضاعف است، ایجادکند.

یادآوری- از اصطلاح سیستم عایقبندی نباید این استنباط حاصل شود که عایقبندی باید یکپارچه باشد.

عایقبندی ممکن است از چند لایه تشکیل شود که نتوان تک تک آنهارا به عنوان عایقبندی اصلی یا تکمیلی مورد آزمون قرار داد.

عایقبندی(یک کابل)                           

(insulation (of a cable

مواد عایقی است که در ساختار کابل به کار می رود و کار اصلی آن ایستادگی در برابر ولتاژ است.

عایقبندی یک هادی                   

conductor insulation 

عایقبندیی است که بر روی هادی یا پرده آن اعمال می شود.

عایقبندی تزریقی                                    

extruded insulation

عایقبندیی است که اساساً از یک لایه مواد ترموپلاستیک یا

ترموستینگ تشکیل شده و به طریقه تزریق، اعمال می شود.

عایقبندی معدنی                         

mineral insulation 

عایقبندیی است که از گرد معدنی فشرده تشکیل می شود.

هماهنگی عایقبندی                  

co-ordination of insulation

رابطه متقابل مشخصه های عایقبندیهای تجهیزات الکتریکی با اضافه ولتازهایی کا انتظار می رود وجود داشته باشند و مشخصه های وسایل حفاظت در برابراضافه ولتاژها از یک طرف و میکرو- محیطی که انتظار می رود درآن قرار گیرند و وسایل حفاظت در برابر آلودگی ها از طرف دیگر.

فاصله جدایی                                                     

isolating distance

(یک وسیله جدا کننده مکانیکی)                     

(of a pole a mechanical swiching device ) 

فاصله هوایی بین کتاکتها در حالت باز است که با مقررات ایمنی تعیین شده برای کلیدهای جدا کننده مطابقت دارد.

ایجاد جدایی                                                                            

isolation

عملی است که هدف آن قطع تغذیه تمامی منابع یا بعضی از قسمتایی مشخص تاسیسات است با ایجادجدایی در تاسیسات با بخشهایی از آن از همه منابع انرژی الکتریکی است برای برقراری ایمنی.

j

Joint

مفصل

مفصل دو راهه                              

straight-joint

جزو ملحقاتی است که بین دو کابلی که یک مدار مداوم را تشکیل می دهند، اتصال برقرار می کند.

مفصل سه راهه (انشعاب)                       

tee-joint

جزو ملحقاتی است که بین یک کابل انشعابی و یک کابل اصلی که تقریباً عمود بر هم می باشند، اتصال برقرار می کند.

قسمت برقدار                                   

live part

هادی یا قسمت هادی است که در هنگام استفاده عادی از آن برقدار است و شامل هادی خنثی (N)  نیز می باشد ولی طبق قرار، شامل هادی مشترک حفاظتی/خنثی (PEN)  نمی باشد.

یاد آوری- این اصطلاح الزاماً به معنای وجود خطر برقگرفتگی نمی باشد.

هادی خنثی (N) 

                                neutral (N) conductor 

هادیی است که به نقطه خنثای سیستم وصل می باشد و توانایی کمک به انتقال انرژی الکتریکی را دارا باشد.