جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

تعریفها و فرهنگ لغات 2

C Cable                                                                       insulated cable  کابل عایق مجموعه ای است متشکل از : یک یا چند رشته؛ پوششهای هر رشته یا رشته ها (در صورت وجود)؛ حفاظت مجموعه ( در صورت وجود)؛ پوشش حفاظتی ( در صورت وجود)؛ کابل ممکن است شامل هادیهای عایقدار اضافی دیگر نیز باشد. Single- conductor  cable کابل […]