تعریفها و فرهنگ لغات 2

C

Cable

                                                                      insulated cable

 کابل عایق

مجموعه ای است متشکل از :

  • یک یا چند رشته؛
  • پوششهای هر رشته یا رشته ها (در صورت وجود)؛
  • حفاظت مجموعه ( در صورت وجود)؛
  • پوشش حفاظتی ( در صورت وجود)؛

کابل ممکن است شامل هادیهای عایقدار اضافی دیگر نیز باشد.

Single- conductor  cable

کابل تک رشته ای

                                                                 single-core cable         

کابلی است که دارای تنها یک رشته است.

کابل چند رشته ای  

                                             multiconductor

کابلی است که دارای بیش از یک هادی می باشد و ممکن است بعضی از آنها بدون عایق بندی باشند.

کابل چند رشته ای                                               

multicore Cable   

کابلی است که دارای بیش از یک رشته می باشد.

کابل قابل انعطاف                                          

 Cable  flexible 

کابلی است که در هنگام استفاده از آن، قابلیت انعطاف داشته باشد و مواد سازنده آن از نوعی باشند کا بتوانند این خواسته را بر آورده کنند.

بند                                                                              

cord 

کابل قابل انعطافی است که تعداد رشته های آن محدود است و سطح مقطع آنها هم کوچک می باشد.

کانال کابل                                                      

cable channel

محفظه یا پوششی است که بالای زمین یا داخل آن قرار دارد، دارای تهویه است یا فاقد آن می باشد. ابعاد آن اجازه ورود افراد را به داخل آن نمی دهد ولی اجازه دسترسی به هادیها و یا کابلها را در تمامی طول آن در هنگام نصب و بعد از ان می دهد.

مجرای کابل                                                                  

cable ducting=ducting

سینی کابل                                                            

cable tray

تکیه گاهی است برای کابل که پایه ای مداوم دارد. لبه های آن برگشته است و بدون پوشش می باشد.

یاد آوری- سینی کابل ممکن است دارای منافذ پرس شده باشد.

تونل کابل                                                          

cable tunnel

محفظه ای است به شکل راهرو، حاوی سازه های نگهدار برای هادیها و / یا کابلها و مفصلها که ابعاد آن به اندازه ای است که دسترسی آزاد برای افراد در تمامی طول، ممکن باشد.

مدار                                                                                                   

Cireuit

 مدار (برقی در یک تاسیسات)                                              

electrical) circuit)

                                                           

(of an installation)

 مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی که از منبعی واحد تغذیه کند و در برابر اضافه جریانها به کمک وسیله واحدی حفاظت شود.

مدار توزیع                                              

distribution circuit

از یک تاسیسات                                                                   

(of an installation)

مداری است که یک تابلوی برق را تغذیه می کند.

مدار نهایی( در ساختمان)                                                          

(final circuit (of buildings

                                                                                                           (Branch circuit(USA

مداری است که بدون واسطه به تجهیزات مصرف کننده جریان یا به پریزهای برق وصل شده باشد.

کلید خودکار                                                      

circuit- breaker

وسیله مکانیکی قطع و وصل است که قادر است در شرایط عادی مدار، جریانهایی را وصل یا قطع کند یا از خود عبور دهد و در شرایط مشخص ولی غیر عادی مانند اتصال کوتاه،جریانهایی را وصل و قطع کند یا به مدتی کوتاه از خود عبور دهد.

فاصله آزاد (فاصله هوایی)                                                                    

Clearance

فاصله آزاد( فاصله هوایی)                                

clearance    

فاصله بین دو قسمت هادی است در طول ریسمانی که در کوتاهترین راه بین این هادیها کشیده شده باشد.

فاصله آزاد ( فاصله هوایی)                                            

CLearance

کوتاهترین فاصله هوایی بین دو قسمت هادی است.

هادی (سیم)                                                                                     

Conductor

هادی (یک کابل   )                     

(conductor  (of a cable 

قسمتی از یک کابل است که وظیفه مخصوص آن عبور دادن جریان می باشد.

  هادی ساده                                                          

plain Conductor

هادی فلزی است که در آن سیم یا سیمها دارای پوششی ازیک فلز اضافی ندارد.

هادی یکپارچه                                         

Solid Conductor

هادیی است متشکل از یک سیم.

یاد آوری: مقطع یک هادی یکپارچه ممکن است مدور یا دارای شکلی دیگر باشد.

  هادی چند مفتولی 

stranded Conductor

هادیی است متشکل از چند سیم تکی که همگی با تعدادی از آنها به شکل کلی مار پیچ باشد.

هادی قابل انعطاف                                             

flexible Conductor

هادیی است چند مفتولی که قطر مفتولهای آن به قدری کوچک است و به نحوی ترتیب یافته اند که هادی برای استفاده در کابل قابل انعطاف مناسب باشد.

هادی هم مرکز     

concentric Conductor

هادی است که ساختمان آن به نحوی که یک یا چند هادی عایق دار را احاطه کند.

رشته(هسته)          

(USA)               Core(insulated conductor)

مجموعه ای است متشکل از یک هادی همراه با عایق بندی آن (و پرده در صورت وجود)

لوله                                                                    

c0nduit

بخشی از یک سیستم سیم کشی بسته با سطح مقطعی گرد که در تاسیسات الکتریکی برای حمل هادیهای عایقدار و کابل به کار می رود و اجازه میدهد سیم و کابل به داخل لوله هدایت شده یا از آن بیرون کشیده شود.

 کتاکت                                                                                                                       

Contact

کتاکت                                                           

contact

(یک وسیله قطع و وصل مکانیکی)         

(of a mechanical  switching device)

اجزای هادیی اند که برای بر قراری مداومت الکتریکی در هنگام تماس آنها طرح شده اند و به علت حرکت نسبی آنها در هنگام کار، مداری را قطع یا وصل می کند یا در مورد کتاکتهای آویزان یا لغزان، مداومت مدار را حفظ می کنند.