جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

تعریفها- فرهنگ لغات- نشانه های ترسیمی

فصل اول تعریفها- فرهنگ لغات- نشانه های ترسیمی بخش اول- تعریفها و فرهنگ لغات این فرهنگ بر اساس حروف انگلیسی تنظیم شده است و از شماره گذاری برای آنها استفاده نشده است. برای سادگی جستجوی معادل انگلیسی اصطلاحات فارسی، یک واژه نامه فارسی- انگلیسی به انتهای این قسمت اضافه شده است. اغلب اصطلاح ها و […]