تعریفها- فرهنگ لغات- نشانه های ترسیمی

فصل اول

تعریفها- فرهنگ لغات- نشانه های ترسیمی

بخش اول- تعریفها و فرهنگ لغات

  • این فرهنگ بر اساس حروف انگلیسی تنظیم شده است و از شماره گذاری برای آنها استفاده نشده است.
  • برای سادگی جستجوی معادل انگلیسی اصطلاحات فارسی، یک واژه نامه فارسی- انگلیسی به انتهای این قسمت اضافه شده است.
  • اغلب اصطلاح ها و مفاهیم انگلیسی ارائه شده از فرهنگ الکتروتکنیک IEC گرفته شده است و شماره ترتیب و فصل آن در فرهنگ IEV50 در داخل کروشه  نوشته شده مانند .

چندین کلمه ای که منشاء آن غیر از IEV 50 است به همان ترتیب ذکر شده است.

A

Appliances(appliance)

 لوازم مصرف کننده

از این اصطلاح در فارسی به صورت مفرد استفاده نمی شود appliance

  • IEC از این اصطلاح استفاده نکرده است

از این اصطلاح مخصوصاً برای لوازم خانگی که به وسیله برق( یا گاز) کار می کند استفاده می شود. برای مثال: لباسویی، اجاق آشپزی، جاروی برقی

  • این اصطلاح در IEEE Standard Dictionary    به ترتیب زیر تعریف شده است

وسیله، برقی مصرف کننده ای است که مطابق معمول بخودی خود کامل است و از نظر کلی صنعتی نمی باشد و به طور عادی در اندازه های استاندارد شده و انرژی برقی را در نقطه مصرف به نوعی انرژی دیگر تبدیل می کند که معمولاً گرما یا حرکت مکانیکی است.

برای مثال: توستر، اتو، لباسشویی، خشک کن، درل دستی، مخلوط کن غذا و کولر.

  • این اصطلاح در (چاپ 1987) Electrical Code به این صورت تعریف شده است

وسیله، برقی مصرف کننده ای است که از نظر کلی صنعتی نمی باشد و به طور عادی دراندازه ها با انواع استاندارد شده ساخته شده و به صورت یک واحئ نصب یا وصل می شود یک یا چند عمل را انجام دهد. مانند: شستن لباس، تهویه هوا مخلوط کردن غذا، سرخ کردن و غیره.

                                  461-05-06                                                                                                                                                                                                         armour(of a cable

زره کابل

پوششی است متشکل از نوار (یا نوارهای) فلزی یا مفتولهای فلزی که به طور کلی از آن برای حفاظت کابل در برابر اثرهای مکانیکی خارجی استفاده می شود.

        826-03-11                                                 Arm, s reach    

  دسترس منطقه ای است که حدود آن از سطح محل فعالیت یا رفت و آمد عادی افراد بدون هر گونه کمک قابل لمس باشد(شکل1-1).

assembly  

تابلو

441-12-01                                                               assembl

(مجموعه ای از تجهیزات قطع و وصل و کنترل)     (of switchgear  and controlgear)

ترکیبی است از لوازم قطع و وصل و / یا کنترلی که به طور کامل سوار شده و شامل کلیه اتصالات الکتریکی و مکانیکی بین آنها باشد.

تابلوی تمام بسته              441-12-02                                                   enclosed

تمام بسته                                                                                     assembly

(مجموعه ای تمام بسته از تجهیزات قطع و وصل و کنترل)            (ofswitchgear and controlgear)

مجموعه ای از الکترودها و الکترولیت که واحد اساسی باتری را تابلو یا مجموعه ای است تمام بسته در همه جهات از جمله زیر و بالا به نحوی که درجه معینی از حفاظت را ایجاد کند.

یاد آوری- در مواردی که در استانداردها و مدارک فنی مشخص شده باشد. سطح نصب تابلو ممکن است جزیی از محفظه را تشکیل دهد.

B

حصار  826-03-13     barrier

قسمتی است که در برابر تماس مستقیم، از تمامی جهات عادی دسترسی، حفاظت ایجاد می کند.

battery

   باتری         186-01-01                  batterySecondary Cell        ,  Battery

  یک سیستم اکترو شیمیایی است که قادر است انرژی الکتریکی دریافتی را به صورت شیمیایی ذخیره کند و می تواند آنرا از طریق تبدیل، دوباره باز پس دهد.

سلول                       486-01-02         secondary)  cell) 

مجموعه ای از الکترودها و الکترولیت که واحد اساسی باتری را تشکیل می دهد.

          486-01-03              secondary) battery)

 باتری

 دو سلول یا بیشتر که از نظر الکتریکی به همدیگر وصل بوده و از آن به عنوان منبع انرژی استفاده شود.

441-12-07                      busbar Trunking System

 شینه کشی

مجموعه ای است ساخته شده در کارخانه به شکل هادیهای مشتمل بر شینه ها که به کمک مواد عایق در یک مجرا یا کانال یا محفظه ای مشابه آن نصب و به آن تکیه کرده و نسبت به هم فاصله می گیرند. 

یاد آوری: معمولاً از این اصطلاح برای سیستمهای فشار ضعیف استفاده می شود.