مسائل نمونه 5

 حل مسائل نمونه

مساله نمونه چهارم

طراحی یک مدل حرارتی:مثال زیر نحوه محاسبه افزایش دمای سیال را هنگامی که از یک مسیر محدود مثل سوپاپ فشار شکن مستقیم می گذرد را نشان می دهد. رابطه ای که برای این منظور استفاده می شود به این صورت است:

=افزایش دما

مساله:

روغن در دمای 1200f و فشار psi1000 از طریق یک سوپاپ فشار شکن مستقیم با دبی gpm10 عبور می کند. دمای روغن خروجی چقدر است؟

گرمای ویژه روغن: BTU/Lb/0f42/.

دبی روغن lb/min 1برابر gpm 42/7 است.

حل: ابتدا می بایست تلفات توان را می بایست تلفات توان را محاسبه و سپس به گرمای تولیدی بر حسب Btu/min تبدیل نمود.

HP=

با توجه به اینکه BTU/min  42.4  =hp1 از اینروبرای محاسبه افزایش دمای سیستم نیاز است که همه که پارامترها را با واحد یکسان اندازه بگیریم.

دبی روغن بر حسب این b/min برابر است با:

7.42

با جا گذاری مقادیر در معادله داریم.

Q(Btu/min)=m(b/min

247=742

در هنگام دسته بندی یک مبدل حرارتی مقدار گرما برای تمام سیستم بر حسب واحدهای Btu/h  محاسبه میشود به عنوان یک قاعده تجربی رابطهای که می توان برای این موضوع استفاده کرد به این شکل است که hp1 برابر Btu/h 2544 تولید گرما می باشد.

مساله نمونه پنجم

این مساله نحوه تعیین اندازه یک مبدل حرارتی در یک سیستم هیدرولیکی را نشان می دهد.

سئوال: یک پمپ هیدرولیکی در فشار psi  1000 کار می کند و روغن را به یک محرک هیدرولیکی تحویل می دهد. روغن در طول 50% سیکل زمانی از طریق سوپاپ فشار شکن مستقیم (Prv)  تخلیه می شود. پمپ دارای بازده کلی 85% است و 10% توان هم توسط فشار اصطکاکی در خط لوله تلف میشود. با توجه به مصرف همه گرمای تولیدی، نرخ مبدل حرارتی را محاسبه کنید.

حل:

با توجه به معادله

HP

تلفات HP  را در قسمتهای مختلف سیستم محاسبه می کنیم:

تلفات HP  در پمپ:بازده کلی پمپ 85% است از این رو تلفات hp در پمپ 15% است.

میزان تلفات در پمپ :

تلفات hp در prv  برابر 50% سیکل کامل است.

میزان تلفات در PRv:

تلفات درون لوله ها (خطوط) برابر 10%تلفات تولید شده توسط جریان در PRV است که برابر است با:

5.83

 1.75+5.83+0.58=8.16=مجموع تلفات HP

میدانیم که

1.hp=2544 Btu/hنرخ مبدل حرارتی

h/Btu 20759 =254416/8= نرخ مبدل حرارتی

مبدل حرارتی می بایست برای مصرف Btu/h  20759 از گرمای سیستم طراحی شود.