عیب یابی

11-6 عیب یابی

رفع نقص یا عیب یابی اغلب بی حساب و کتاب و اتفاقی صورت گرفته و معمولاً منجر به تعویض بی دلیل قطعات می شود. شاید این کارها مفید واقع شود اما نمی توان آنها را سریعترین و ارزانترین اقدامات جهت راه اندازی مجدد سیستم دانست بلکه شیوه های دیگری نیز برای رفع مشکل وجود دارد. مراحل عیب یابی با ساده ترین شکل ممکن در نمودار زیر ترسیم شده است.

11-6-1 مراحل عیب یابی

 • تشخیص علائم نارسایی (عیوب)
 • قبل از آنکه به موارد عیب یابی بپردازیم، بهتر است اندکی راجع به علائم کلی نارسایی در سیستم هیدرولیک صحبت کنیم.
 • گرمای بیش از اندازه

گرمای بیش از اندازه در سیستم هیدرولیک از علائم جدی نارسایی است که ممکن است ناشی از عوامل زیر باشد:

 1. اتصال نا درست که سبب ایجاد بار اضافی در یاتاقان ها شده و سبب ایجاد گرما می شود.
 2. جریان برگشتی غیر معمول و گرم تر که ناشی از عملکرد سوپاپ فشار شکن است.
 3. پدیده کاوتیاسیون و لغزش در پمپ ها نیز سبب ایجاد گرمای بیش از اندازه می شود.
 4. افزایش نشتی داخلی قطعات در اثر استفاده از مایعات هیدرولیک با غلظت پایین نیز سبب تولید گرما می شود.
 • سر و صدای بیش از حد

این پدیده در اثر عوامل زیر بوجود می آید:

 1. مشکلات ناشی از فرسودگی و عدم تنظیم صحیح
 2. پدیده کاوتیاسیون در پمپ یا وجود هوا در سیال هیدرولیک
 3. وجود آلودگی در سیال هیدرولیک که باعث می شود سوپاپ فشار شکن سرو صدا ایجاد کند.
 4. پائین بودن سطح مخزن و فیلترهای آلوده
 5. سرعت بالای محرکها و شل بودن لوله های مکش
 6. غلظت بالای سیال
 7. اتصالات آسیب دیده یا فرسوده
 • جریان نامطلوب

موارد ذیل می تواند از جمله عوامل ایجاد شرایط فشار نامناسب در مدار هیدرولیک باشد:

 1. سطح مخزن مناسب نباشد
 2. فیلتر و صافی های کثیف
 3. مسیرهای ورودی مسدود باشد
 4. پمپ معیوب باشد
 5. اتصالات نشتی دار و وجود هوا در سیستم
 6. اتصالات تنظیم نشده یا آسیب دیده
 7. سوپاپهای کنترل معیوب
 • فشار نا مطلوب

این پدیده در اثر عوامل زیر بوجود می آید:

 1. آلوده بودن سیال هیدرولیک و مسدود بودن فیلترها
 2. سطح نا مطلوب مخزن و وجود

هنگام رفع نقص سیستم های هیدرولیک، نباید از این نکته غافل بود که پمپ، سیال را به جریان می اندازد. و برای داشتن فشار می بایست در مسیر حرکت سیال مقاومت ایجاد کرد. در ادامه فهرستی از نارسایی ها و معایب ایجاد شده در سیستم های هیدرولیک و علل آن که می بایست بررسی و رفع شوند ذکر شده است:

عیب دلایل احتمالی
1.    سر و صدای پمپ (a   ورود هوا به مدخل پمپ
    (b تنظیم نادرست پمپ
  (c   غلظت غلظت بالای روغن
  (d    آلوده بودن صافی ورودی
    (e لرزش سوپاپ فشار شکن
  (f  آسیب دیدگی پمپ
     (g سرعت بیش از اندازه پمپ
  (h   شل بودن یا آسیب دیدگی لوله های مکش
2-فشار پایین یا پر نوسان (a   وجود هوا در سیال
  (b  سوپاپ فشار شکن در فشار خیلی پایین تنظیم شده باشد
  (c سوپاپ فشار شکن درست تنظیم نشده باشد
  (d نشتی در لوله های هیدرولیک
  (e پمپ معیوب یا فرسوده باشد
   (f  عملگر معیوب یا فرسوده باشد
1-   فشار وجود ندارد (a جهت گردش پمپ نادرست باشد
  (b لوله ها ی هیدرولیک قطع شده باشد
  (c سطح پایین روغن در منبع
  (d نقص در سوپاپ فشار شکن
  (e عبور جریان کامل پمپ از مسیر کنار گذر به مخزن بدلیل خرابی سوپاپ
2-   عملگر حرکت نمی کنند (a  معیوب بودن پمپ ها
   (b ایراد در تغییر وضعیت سوپاپ کنترل جهت
  (c  فشار سیستم بسیار پایین است
  (d  معیوب بودن عملگرها
  (e سوپاپ فشار شکن باز مانده باشد
  (f  بار عملگرها زیاد است
  (g سوپاپ یکطر فه در جهت غلط نصب شده باشد
3-   حرکت کند یا نا منظم عملگرها (a هوا در سیستم وجود دارد
  (b سیال هیدرولیک غلظت بالایی دارد
  (c پمپ معیوب یا فرسوده است
  (d نشتی بیش از اندازه در عملگرها
  (e سرعت پمپ بسیار بالا است
  (f مسدود بودن دمنده در مخزن
  (g سوپاپ های کنترل جهت معیوب یا کثیف است

(h پایین بودن سطح سیال در مخزن

(i معیوب بودن سوپاپ یکطرفه

(j معیوب بودن سوپاپ فشار شکن

6- گرمای بیش از اندازه سیال هیدرولیک (a مبدل حرارتی خاموش یا مسدود است
  (b کوچک بودن قطعات و لوله ها
  (e نا مطلوب بودن سیال به کار رفته
  (d سوپاپ فشار شکن به طور مداوم کار می کند

(e سیستم دارای بار بیش از حد است

(f  سیال آلوده است

(g مخزن بسیار کوچک است

(h ذخیره روغن در مخزن نا کافی است

(i سرعت پمپ بیش از اندازه است

  (j دمنده هوا مسدود بوده و یا اندازه مطلوبی ندارد.

حال که مفاهیم اولیه رفع نقص قطعات سیستم هیدرولیک را به صورت مجزا یاد گرفته ایم بهتر است با روش های رفع نقص در پنج دسته داده شده در ذیل آشنا شویم. علائم مربوط به نقص فنی در نمودار ذیل نشان دااده و جهت یاد گیری ساده تر، راهنمایی مربوط به تعمیر و اصلاح آن پمپها را در لیست زیر بیان می کنیم.

موارد رفع نقص:

 1. انجام یک مورد یا همه موارد زیر :
 • تعویض فیلترها و یا تمیز کردن صافی ها، لوله های ورودی مسدود و دمنده مخزن
 • تعویض سیال، تغییر سرعت پمپ به میزان مناسب و تعمیر یا تعویض پمپ تغذیه

(b). انجام یک یا همه موارد زیر:

مخزن را تا حد مورد نیاز پر کرده، سیستم را هوا گیری نموده و نشتی های لو له های ورودی را بگیرید. محور و یا آب بند شفت پمپ را تعویض کنید.

(e) . وضعیت یاتاقان ها، آب بندها و اتصالات و قطعات نصب شده باید چک شود.

(d) : فشار اصلاح شود

(e)  : تعمیر یا تعویض قطعه

2- گرمای بیش از اندازه

موارد رفع نقص:

انجام یک یا همه موارد زیر :

 • فیلترهای آلوده را تعویض کرده، لوله ورودی مسدود و دمنده مخزن را تمیز کنید.
 • سیال هیدرولیک را تعویض کرده و سرعت پمپ را در حد مناسب تغییر داده و پمپ تغذیه (شارژ) را تعمیر یا تعویض کنید.

(b). انجام یک یا همه موارد زیر:

 • مخزن را تا حد مورد نیاز پر کرده، سیستم را هوا گیری نموده و نشتی های لوله ورودی را ببندید.
 • محور پمپ یا حلقه آبند را تعویض کنید.

(e)  .وضعیت یاتاقان ها، حلقه های آب بندی، اتصالات و قطعات تنظیمی دیگر را چک کنید. اتصالات مکانیکی را پیدا کرده و تنظیم کنید.

(d)  . فشار را تنظیم کنید.

(e) . تعمیر یا تعویض قطعه

(f) . فیلترها را تعویض کنید و در صورتیکه غلظت سیال هیدرولیک نا مناسب باشد آن را عوض کنید.

(g). سیستم خنک کننده و صافی آنرا تمیز کرده، سوپاپ کنترل آن را تعویض کنید و در صورت ضرورت، سیستم خنک کننده را عوض کنید.

موارد رفع نقص:

(a): انجام یک یا همه موارد زیر:

 1. فیلترهای آلوره را تعویض و لوله ورودی مسدود شده را همراه با دمنده مخزن تمیز کنید.
 2. سیال را تعویض کرده، سرعت پمپ را تاحد مناسب تغییر داده و پمپ (شارژ) را تعمیر یا تعویض کنید.

(b) .  اتصالات نشتی دار را محکم کرده و سیستم را هوا گیری کنید.

(e) . بررسی کنید که پمپ یا محرک پمپ آسیب دیده است یا نه؟

(d)  .تنظیمات لازم را انجام دهید.

(e) . بررسی کنید که پمپ یا محرک پمپ آسیب دیده است یا نه؟

(d): تنظیمات لازم را انجام دهید.

(e). تعمیر یا تعویض

(f). موقعیت کنترل های دستی را چک کرده، مدار الکتریکی کنترل های سو لئوئیدی را بررسی نموده و نهایتاً به تعمیر یا تعویض پمپ فشار راهنما بپردازید.

(g). جهت گردش را بر عکس کنید

(h). قطعه مناسب را جایگزین کنید

4– فشار نامطلوب

موارد رفع نقص (راهکارها) :

(a). فیلترهای آلوده و سیال هیدرولیک را عوض کنید

(b). اتصالات نشتی دار را محکم کرده، مخزن را تا حد نیاز پر کرده و سیستم را هواگیری کنید

(e). سوپاپ گاز را بازبینی کنید که نشتی داده یا نه؟ آن را پر کنید تا فشار تنظیم شود و اگر معیوب است آنرا تعمیر کنید.

(d): تنظیمات لازم را انجام دهید

(e). تعمیر یا تعویض

موارد رفع نقص:

 •  سیال را سرد کنید. غلظت آن را چک کرده و در صورت نا مطلوب بودن آن را با سیالی که غلظت مناسب دارد عوض کنید
 •  محل اتصال را پیدا کرده و تعمیر کنید.
 •  تنظیم یا تعمیر و یا تعویض
 •  نظافت، تنظیم یا تعویض. وضعیت سیال سیستم را چک کرده و فیلتر را هم بررسی کنید.
 •  تعمیر یا تعویض
 •  صفحه فرمان و سیم های رابط را تعمیر کنید.
 •  روغنکاری کنید
 •  تنظیم، تعمیر و یا تعویض سوپاپ خنثی کنند

ابزارهای عیب یابی

عملکرد سیستمهای هیدرولیکی بستگی به جریان مناسب و فشار پمپ، جهت تامین حرکت لازم عملگرها برای انجام کارهای مفید می باشد. با این تفاسیر محاسبه فشار و جریان دو ابزار مهم عیب یابی یک سیستم هیدرولیکی می باشند. درجه حرارت نیز یکی از پارامترهای مهم و درجه سوم است که به طور دوره ای محاسبه می گردد زیرا درجه حرارت بر چسبندگی روغن اثر می گذارد. استفاده از جریان سنج نیز می تواند در تعیین اینکه آیا پمپ در حال تولید جریان مناسب می باشد یا نه کمک کند.