سیالات مقاوم در برابر کف

8-6 سیالات مقاوم در برابر کف

هوا می تواند در سیالات هیدرولیکی حل و یا وارد آن شود. برای مثال، اگر مسیر برگشتی به منبع به صورت شناور نباشد، جریان تند روغن که به سطح مایع وارد می شود هوا را با خود حمل خواهد کرد و باعث تشکیل حبابهای هوا در روغن می شود. اگر این حبابها به آهستگی به سطح روغن بیایند، می توانند به بخش ورودی پمپ وارد شوند که منجربه پدیده کاویتاسیون و آسیبهای بعدی به پمپ می شوند. به طور مشابه، یک نشت ناچیز در خط مکش می تواند باعث وارد شدن مقادیر زیاد هوا از اتمسفر شود. پیداکردن این نوع نشتها مشکل است چرا که در این حالت در مقابل روغنی که از خط مکش نشت می کند هوا به داخل نفوذ می کند. یک اثر معکوس دیگر از هوای وارده یاحل شده کاهش چشمگیر مدول حجمی سیال هیدرولیکی است که می تواند عواقب جدی در خاصیت عدم تراکم پذیری روغن و دقت عملگرهای هیدرولیکی داشته باشد. مقدار هوای حل شده را می توان با طراحی مناسب مخزن به طور چشمگیری کاهش داد، چرا که مخزن جایی است که بیشترین مقدار هوا وارد آن می شود. روش دیگر استفاده از یک سیال هیدرولیکی با ترکیبات اضافی است که دارای خاصیت مقاومت در برابر ایجاد کف می باشد. این ترکیبات اضافی، ترکیبات شیمیایی می باشند که هوای ورودی را قطع کرده و در یک فرآیند سریع در داخل مخزن، هوا را از روغن جدا می کند.

8-7 انواع کلی سیالات

سیالات بر پایه نفت خام

اولین طبقه بندی بزرگ سیالات هیدرولیکی، سیالات بر پایه نفت خام است که بطور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. روغن خام که از لحاظ کیفیت، خالص است را می توان برای کارهای سبک استفاده کرد. ترکیبات اضافی برای حفظ  خصوصیات ذیل به این سیالات اضافه می شود.

  • روانسازی خوب
  • شاخص ویسکوزیته بالا
  • مقاومت در برابر اکسیداسیون

از معایب اصلی سیالات بر پایه نفت خام، اشتغال پذیری آن است. به منظور مراقبت از این خاصیت، سیالات هیدرولیکی مقاوم در برابر آتش گسترش یافته اند که هم اکنون مورد بررسی قرار می گیرند.

روغنهای روانسازی

این روغنها، خاصیت روغنهای رایج در موتور را دارا می باشند. به دلیل خواص روانکاری بهتر آنها، عمر قطعات سیستم هیدرولیکی را بیشتر می کنند. این روغنها دارای ترکیبات اضافی ضد سایش می باشند که برای جلوگیری از سایش موتور در بادامکها و سوپاپها استفاده می شود. بهبود در خاصیت روانکاری آنها همچنین مقاومت در برابر سایش در قسمتهای هیدرولیکی که تحت تاثیر بارهای سنگین قرار دارند، همانند پمپهاو سوپاپها، را فراهم می کنند.

هوا

هوا نیز یکی از سیالاتی است که در سیستمهای هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرد. سیستمهایی که از هوای فشرده استفاده می کنند به سیستمهای پنوماتیکی معروفند. مزایای استفاده از هوا عبارتند از:

عدم سوختن هوا

با استفاده از فیلترها می توان هوای تمیز را به آسانی فراهم نمود.

هر گونه نشت هوا از سیستم به سادگی به درون جو برگشت داده می شود.

هوا را می توان بوسیله اضافه کردن از روغن پودر شده با استفاده از یک روغن پاش پنوماتیکی، به استفاده از هوا در سیستم، خطوط برگشتی را حذف می کند چرا که هوا به سادگی می تواند به درون جوتخلیه شود.

هوا نیز دارای معایب عمده ای است که برخی از آنها عبارتند از:

  • تراکم پذیری آن
  • لختی و فقدان صلیب
  • خواص خورندگی با وجود اکسیژن و آب در آن
  • به طور خلاصه، یکی از مهمترین قسمتهای ویزه یک سیستم به قدرت سیال، کارسیال می باشد هیچ سیال خاصی دارای تمامی مشخصه های ایده آل لازم نیست. طرح باید سیالی را انتخاب کند که خواص آن نزدیک به پارامترهایی باشد که برای کار مورد نظر لازم است. خواص برخی از سیالات هیدرولیکی رایج در سیستمهای هیدرولیکی در جدول ذیل ارائه شده است:جدول 8-1: خواص برخی از سیالات هیدرولیکی رایج
   ویسکوزیته

   سینماتیکی

 

 ویسکوزیته مطلق

 

چگالی وزنی

 جرم مخصوص

   (چگالی)

 

سیال

 

سیالهای هیدرولیکی

150.0 133.4 55.6 0.89 روغن معدنی
166.0 149.0 56.2 0.90 محلول روغن، آب
100.0 110.0 68.6 1.10 محلول آب، گلیکول
200.0 220.0 68.6 1.10 فسفات استر
40.0 41.6 64.8 1.04 روغن سیلیکون
22.0 19.1 53.6 0.86 MIL 5606 


مایعات گوناگون

1016.0 986.0 60.5 0.97 روغن کرچک
1.51 1.20 49.4 0.79 الکل اتیل
17.8 19.9 69.9 1.12 الکل اتیلن
3.88 2.64 42.5 0.68 بنزین
1180.0 1490.0 78.6 1.26 گلیسرول
68.9 65.0 58.8 0.94 روغن  Linseed
0.114 1.55 849.0 13.6 جیوه
125.3 114.0 56.7 0.91 روغن معدنی  SAE
91.8 84.0 57.1 0.92 روغن زیتون
1.71 1.49 54.3 0.87 سقز
1.00 1.00 62.4 1.00 آب