جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

سطح پاکیزگی سیال و روش های فیلتراسیون (تصفیه)

سطح پاکیزگی سیال پاگیزگی سیال می تواند طبق استاندارهای SAE،NAS، ISO تعریف شود 4406 ISO  سطوح آلودگی را با استفاده از دو عدد مقاس تعریف می کند. عدد اول به حداکثر تعداد مجاز ذرات جامد به اندازه  5 و بالاتر در هر 100 میلی لیتر سیال بر می گردد و عدد دوم به تعداد ذرات […]