جستجوی خبرها

اگر نتایج زیر نامرتبط است مجدد جستجو کنید

1 نتایج جستجو برای:

1

سویچ های حرارت و فشار

6-6 سویچ های حرارت و فشار 6-6-1 سویچ های فشار سویچ فشار ابزاری است که به طور اتوماتیک (خودکار) تغییرات فشار را حس می کند و هنگامی که فشار به مقدار از قبل تعیین شده رسید، آلمان سویچ الکتریکی را باز یا بسته می کند. قسمتی از سویچ فشار که در اثر تغییرات فشار حرکت […]